Nieuwe adjunct-directeur De IJdoornschool

‘De populatie van de school past goed bij mij omdat hier grote uitdagingen liggen. Een deel van de kinderen op school spreekt bijvoorbeeld geen Nederlands thuis, dus voor hen is goed onderwijs extra belangrijk. En daar sta ik voor, ik wil werken waar dat het hardst nodig is.’

Minggus Hentzepeter is onlangs gestart als adjunct-directeur op De IJdoornschool. 

 

Na het behalen van mijn UPvA-diploma ben ik als leerkracht in Amsterdam Zuidoost gaan werken. Later kwamen daar directieondersteunende taken en een bovenschools project over de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs bij. Dankzij dit project kunnen leerlingen van groep acht al één dag per week naar de middelbare school zodat hun landing daar zo zacht mogelijk wordt. Ook was ik coördinator van het bovenschoolse leerteam Kansengelijkheid waarbij de handreiking ‘Handelen vanuit hoge verwachtingen’ is ontwikkeld voor leerkrachten. Ondertussen deed ik eerst de masteropleiding Onderwijswetenschappen en daarna de schoolleidersopleiding. Na zeven jaar had ik de basisschool waarop ik werkte zien groeien van een krappe voldoende naar een goed en vond ik het tijd om ergens anders te gaan kijken.

 

Ik heb naar de functie van adjunct-directeur op De IJdoornschool gesolliciteerd omdat dit in twee jaar tijd de eerste vacature was die me echt aansprak. De populatie van de school past goed bij mij omdat hier grote uitdagingen liggen. Een deel van de kinderen op school spreekt bijvoorbeeld geen Nederlands thuis, dus voor hen is goed onderwijs extra belangrijk. En daar sta ik voor, ik wil werken waar dat het hardst nodig is. 

 

Ik probeer leerkrachten vertrouwen te geven en te laten meedenken. Autonomie vind ik belangrijk. Ik geloof dat iedereen zijn of haar eigen expertise en talenten heeft en dat we die moeten bundelen. En ik geloof heel erg in samendoen. Het maakt niet uit wie het goede idee inbrengt, als het toepasbaar is en bij de visie en de doelen van de school past, dan moeten we ervoor gaan. 

 

Directeur Sanne Vernet en ik hebben nog geen harde taakverdeling gemaakt. Tot de herfstvakantie neemt ze mij overal in mee en volg ik het inductieprogramma van Innoord waarbij elke week een ander onderwerp aan bod komt.

 

We hebben een hoop dingen in gedachten waar we dit schooljaar aan willen werken. Onze prioriteit is de basis op orde hebben. Daarnaast bekijken we ons pedagogisch klimaat kritisch. Staat iedereen er nog achter? Moeten we dingen aanpassen? Als leidraad hiervoor zijn we gestart met het verbetertraject van ONA ExCEL. Dit traject biedt twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek.  

 

Ik kijk het meest uit naar de groei die onze leerlingen gaan doormaken. Het is mijn streven dat iedere leerling een zo passend mogelijke vervolgstap kan maken na groep acht. Daarvoor is het belangrijk dat de basisvaardigheden op orde zijn, en moeten we ervoor zorgen dat leerlingen hun talenten ontdekken en een brede kijk op de wereld ontwikkelen. 

‘Het maakt niet uit wie het goede idee inbrengt, als het toepasbaar is en bij de visie en de doelen van de school past, dan moeten we ervoor gaan.’

Minggus

Ontmoet andere collega's

Nieuwe schoolleiding Montessorischool Azalea

#Talentgroeitinnoord

 

‘We zitten niet ieder op onze eigen locatie, maar doen echt beide locaties samen. We vinden het belangrijk dat we één team vormen, omdat we één school zijn. We kijken ernaar uit dat we over een paar jaar met z’n allen weer samen in een nieuw gebouw zitten.’

Lies Sminia en Beike van den Eeden vormen sinds dit schooljaar de schoolleiding van Montessorischool Azalea.

 

 

Beike: Ik begon als leerkracht op een Montessorischool. Daarna werd ik opleidingscoördinator waarbij ik studenten heb begeleid, het opleidingsteam heb aangestuurd en het zij-instroomtraject heb opgezet. Maar ik miste in die functie de schoolcontext. Omdat ik al eerder de schoolleidersopleiding had gedaan, heb ik gesolliciteerd als adjunct-directeur bij Innoord. Wel hebben we toen afgesproken dat ik de opleiding opnieuw zou doen omdat er veel veranderd was in de loop van de tijd.

 

Lies: In het tweede jaar van de Pabo liep ik stage bij Montessori Boven ‘t IJ (ook van Innoord). Ik deed daar ook mijn LIO, nam al snel een dag per week een klas over en ben daar tien jaar gebleven. In 2010 was er in Amsterdam-Noord behoefte aan meer Montessorionderwijs en heb ik samen met collega Marloes Speelman een tweede locatie van Montessori Boven ‘t IJ op de Azaleastraat geopend. Een paar jaar geleden was deze tweede locatie zo gegroeid dat we een dependance nodig hadden. Hier werd ik locatieleider. Ik werd gevraagd de schoolleidersopleiding te volgen. Die deed ik samen met Beike. Sinds afgelopen jaar is onze school zelfstandig onder de naam Montessorischool Azalea.

 

Beike: We voeren samen de schoolleiding, waarbij Lies schoolleider is en ik de adjunct. ‘We zitten niet ieder op onze eigen locatie, maar doen echt beide locaties samen. We vinden het belangrijk dat we één team vormen, omdat we één school zijn. We kijken ernaar uit dat we over een paar jaar met z’n allen weer samen in een nieuw gebouw zitten.’ We gaan vanaf 2027 samen met middelbare school Metropolis en een sporthal van de gemeente een campus vormen op het huidige Nieuwe-Havoterrein.  

 

Lies: We zijn het schooljaar begonnen met een zo goed als volledige bezetting. Dat komt mede doordat we heel actief contacten warm houden en verbinding hebben met de Pabo. We zijn een groeischool en een opleidingsschool dus we hechten veel belang aan het begeleiden van aankomende leerkrachten. 

 

Beike: Lies houdt zich bezig met de nieuwbouw en facilitaire zaken. Ik richt me voornamelijk op financiën, overblijf en andere meer operationele zaken. Personele zaken en de MR doen we samen. Het is geweldig om samen aan dit avontuur te beginnen.  

 

Lies: We worden goed begeleid en ondersteund. Sanne Vernet, de directeur van de IJdoornschool, is aangewezen als mijn maatje. Met haar neem ik geregeld de bedrijfsvoering door. En onze interim-directeur van vorig jaar (Petra Toor) kan ik nog steeds raadplegen als coach en als projectleider van onze nieuwbouw. Onze tweewekelijkse gesprekken zijn nu vooral praktisch van aard, later verschuiven ze meer richting persoonlijk leiderschap.  

 

Beike: We hebben op dit moment een aantal nieuwe collega’s die nog niet Montessori-geschoold zijn. Vandaar dat we veel aandacht besteden aan professionalisering. Wat de leerlingen betreft heeft rekenen onze prioriteit, want we signaleren nog steeds achterstanden naar aanleiding van de lockdowns. Ook burgerschap, in het Montessorionderwijs beter bekend als kosmisch onderwijs, staat boven aan ons lijstje. We sturen op vrijheid in gebondenheid. 

 

Lies: We zijn vorig jaar begonnen met werken in kortdurende leerteams (agile). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld een format voor een kindportfolio/formatief evalueren, leerkracht-kindgesprekken en de voorbereide omgeving. 

 

Beike: Ik kijk er het meest naar uit dat we over een tijdje met de hele school in één gebouw zitten. Daar werken we naartoe. 

 

Lies: En ik verheug me erop om de vorig jaar ingezette ontwikkelingen verder te brengen. Dat is belangrijk voor de rust in de school. Ik ben er trots op dat we met dit team de ontwikkelingen met veel plezier voortzetten. 

‘Ik verheug me erop om de vorig jaar ingezette ontwikkelingen verder te brengen. Dat is belangrijk voor de rust in de school. Ik ben er trots op dat we met dit team de ontwikkelingen met veel plezier voortzetten.’

Lies

 

Ontmoet andere collega's

Nieuwe directeur SBO Universum

‘Mijn grootste streven is voor ieder kind een passende onderwijsplek, daarnaast vind ik het belangrijk als schoolleider dat mijn collega’s ruimte krijgen om autonoom te werken en ik daarin hun professionaliteit stimuleer. ’

Agnes van der Veen is afgelopen voorjaar begonnen als directeur bij SBO Universum. 

 

Ik krijg energie van de dynamiek die vernieuwing en verandering met zich meebrengt. Na een groot aantal jaren in het regulier onderwijs, als leerkracht en directeur, besloot ik vanuit die behoefte de overstap te maken naar speciaal basisonderwijs. Hier is mijn liefde voor het kind met specifieke onderwijsbehoefte aangewakkerd. Na vijf jaar, waarin ik samen met externe partners en mijn team, vooral bezig ben geweest met de doorontwikkeling van een onderwijszorgsetting voor het jonge kind en deze organisatie een mooie basis had, was ik toe aan een nieuwe uitdaging en koos ik voor de overstap naar cluster 2 (TOS). Helaas voelde het cluster 2 onderwijs niet passend voor mij. Daarom kwam ik tot het besluit om daar te stoppen zonder dat ik een vervolgfunctie had. 

 

De functie van directeur op SBO Universum die op Linkedin voorbij kwam sprak mij aan omdat ik graag in het openbaar onderwijs en het SBO werk. De opdracht om vorm te geven aan een visie op SBO-onderwijs en eraan bijdragen om ieder kind onderwijs en kansen te bieden binnen Innoord triggerde mij ook. Ik streef naar een passende onderwijsplek voor ieder kind in Noord.

 

Toen ik eind vorig schooljaar begon op SBO Universum kwam er veel op me af. De school zat in de afrondende fase van het schooljaar en er moesten veel zaken afgemaakt worden. Gelukkig stond hier al een heel toegewijd en betrokken team met een adjunct-directeur die de school gedragen heeft.

 

Dit schooljaar gaan we verder met wat er al is, zoals met de leerteams, verdere versterking van het pedagogisch handelen en een flinke impuls aan het reken- en woordenschatonderwijs. We hebben als school de mogelijkheid gekregen om ons te ontwikkelen als familieschool. De opbrengst van dit schooljaar moet dan ook wat mij betreft een visie zijn op ons onderwijs en op welke wijze wij vorm gaan geven aan de familieschool. 

 

Ik wil graag investeren in het versterken van de relatie met de gezinnen en externe organisaties rond onze school. Het is belangrijk om ouders als partners mee te nemen in de ondersteuning en begeleiding van hun kinderen en daar waar nodig de juiste externe partners bij te betrekken. Zo creëeren we een spilfunctie voor SBO Universum, zodat we de leefomgeving versterken en de kinderen hierdoor in een kansrijkere omgeving opgroeien.  

 

Ik verheug me op het komend schooljaar, op het ontdekken van ieders kwaliteiten, zowel bij de leerlingen en hun ouders als bij het team.

‘We hebben als school de mogelijkheid gekregen om ons te ontwikkelen als familieschool. De opbrengst van dit schooljaar moet dan ook wat mij betreft een visie zijn op ons onderwijs en op welke wijze wij vorm gaan geven aan de familieschool. ’

Agnes

 

Ontmoet andere collega's

Nieuwe interim-directeur IKC Overhoeks

‘Ik maakte de overstap van een stafbureau naar een school omdat ik weer meer met onderwijs bezig wilde zijn. Interimmer zijn is niet per se mijn ambitie, maar ik wil het een periode doen om ervan te leren. Het is de eerste keer dat ik in een grote stad werk. Dat is een van de zaken die mij aantrokken toen WVS Onderwijs deze functie voorstelde.’

Jim van Geest is onlangs gestart als interim-directeur bij IKC Overhoeks. 

 

Voordat ik hier begin dit schooljaar startte heb ik veel verschillende functies binnen het onderwijs gehad, maar wel altijd gericht op de ontwikkeling van kinderen. Ik begon met tien jaar voor de klas. Daarna merkte ik dat het tijd was voor iets anders. In het onderwijs kun je dan de zorgkant of de managementkant op. Na het opzetten van een familieklas en bovenschoolse plusklas koos ik toch voor schoolmanagement en werd ik locatieleider van een beginnende school die tijdens mijn aanstelling van 30 naar 400 leerlingen ging.

 

Toen ik het opzetten van een groeischool in de vingers had, wilde ik graag een grote school met meerdere locaties van koers laten veranderen. Vervolgens ben ik Hoofd Personeel en daarna Manager Onderwijskwaliteit op een stafbureau geweest. Als laatste heb ik de organisatie van een stafbureau onderzocht en ge(re)organiseerd. En nu ben ik voor het eerst interim-directeur. Bij elke nieuwe functie die ik bekleed wil ik zelf ook graag iets leren.   

 

Ik maakte de overstap van stafbureau naar school omdat ik weer meer met onderwijs bezig wilde zijn. Interimmer zijn is niet per se mijn ambitie, maar ik wil het een periode doen om ervan te leren. Het is de eerste keer dat ik in een grote stad werkt. Dat is een van de zaken die mij aantrokken toen WVS Onderwijs deze functie voorstelde. 

 

Ik probeer een mensgerichte directeur te zijn. Ik wil graag dat mensen het goed hebben, maar ik ben ook duidelijk. Ik betrek iedereen er zo veel mogelijk bij en ben zo transparant mogelijk, ook in processen. Mensen kunnen van mij een filter en stevige back-up verwachten. Ik zal altijd achter het team staan.

 

De start met het team van IKC Overhoeks was echt leuk! Het is een sociaal team dat openstaat voor nieuwe dingen. Ook zie ik nu al dat het harde werkers zijn die focus hebben op wat nodig is. Het is mooi om te zien dat het team veel vrijheid en verantwoordelijkheid heeft en neemt. 

 

De bestuurder van Innoord heeft me een duidelijke opdracht meegegeven. Naast de dagelijkse leiding ga ik me ook richten op onder andere de verkeersveiligheid rond de school, maatschappelijke ontwikkelingen en interne en externe communicatie. 

 

Het is voor het team best spannend om dit schooljaar te beginnen met een interim-directeur én twee nieuwe intern begeleiders, maar ik voel wel alle steun uit het team. Ik kijk ernaar uit om alles wat in gang gezet is samen met mijn nieuwe collega’s verder te ontwikkelen en hoop dat de leerlingen met evenveel plezier naar school blijven komen.  

De start met het team van IKC Overhoeks was echt leuk! Het is een sociaal team dat openstaat voor nieuwe dingen. Ook zie ik nu al dat het harde werkers zijn die focus hebben op wat nodig is. Het is mooi om te zien dat het team veel vrijheid en verantwoordelijkheid heeft en neemt. ’

Jim

 

Ontmoet andere collega's

Nieuwe directeur OBS IJplein

‘Ik geniet ervan om met het team samen te werken. Ik sta wel aan het roer, maar als de anderen er niet zijn, dan dobbert het schip gewoon rond. De grote cruiseschepen draaien hier voor de deur altijd een rondje op het IJ, maar de kapitein van zo’n groot schip kan echt niet zonder de sleepboten van de havendienst. Dat is hier net zo’

Zij-instromer Annemiek Lamers is onlangs gestart als directeur van OBS IJplein. 

 

Ik heb 28 jaar in de media gewerkt, onder andere bij sales, marketing en communicatie. Het onderwijs trok me al heel lang, maar ik wist nooit in welke rol ik mezelf dan zag. Ik dacht namelijk dat je voor de klas moet hebben gestaan om directeur te kunnen worden. Maar in een gesprek met een coach kwam ik erachter dat dat niet per se noodzakelijk is. 

 

Ik besloot mee te lopen op een school van Innoord en merkte al snel dat je als directeur aan de knoppen draait voor leerlingen, leerkrachten en ouders en dat ik in die functie dus heel goed het verschil kan maken voor deze gouden driehoek. Niet lang daarna ben ik met de schoolleidersopleiding begonnen. Het was een heel druk jaar waarin ik mijn baan, mijn studie en het stagelopen combineerde. 

 

De overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs vond ik moeilijk. Niet dat ik ooit aan mijn keuze getwijfeld heb, maar mijn overstap heeft bijvoorbeeld ook heel veel invloed gehad op mijn gezin. Ze zagen me het afgelopen jaar nauwelijks. Daarnaast heb ik mijn bedrijfsauto ingeleverd, ben ik minder gaan verdienen en heb ik mijn vrienden minder kunnen zien. Ik zou anderen dan ook aanraden om omscholen niet te onderschatten en een coach in de arm te nemen. 

 

Maar ik ben ervan overtuigd dat je als zij-instromer met leidinggevende ervaring enorm waardevol kunt zijn voor het onderwijs. Je kunt sneller door organisatiestructuren prikken, minder snel accepteren dat iets nou eenmaal zo gaat omdat je weet dat het ook anders kan en daarmee ook mensen verrassen. Je kunt de kwaliteiten van je team zien en eruit halen. Onderwijsmensen zijn zo gemotiveerd, je zou gek zijn als je die inzet niet benut. 

 

Op mijn eerste dag bij OBS IJplein dacht ik: ben ik wel de juiste persoon om deze school met deze leerlingen te leiden? Maar ik heb besloten om me volledig op deze kinderen te focussen, ik ga de barricades voor ze op. Mijn rol als directeur is hier zo impactvol! 

 

Ik geniet ervan om met het team samen te werken. Ik sta wel aan het roer, maar als de anderen er niet zijn, dan dobbert het schip gewoon rond. De grote cruiseschepen draaien hier voor de deur altijd een rondje op het IJ, maar de kapitein van zo’n groot schip kan echt niet zonder de sleepboten van de havendienst. Dat is hier net zo. Ik kom geen directeurtje spelen, ik wil er écht voor iedereen zijn. Het doet me goed dat dit al gezien wordt. Er hangt al een prachtig hartje op mijn prikbord dat door een leerling geknutseld is. 

 

 

 

“Op mijn eerste dag bij OBS IJplein dacht ik: ben ik wel de juiste persoon om deze school met deze leerlingen te leiden? Maar ik heb besloten om me volledig op deze kinderen te focussen, ik ga de barricades voor ze op. Mijn rol als directeur is hier zo impactvol! ’

Annemiek

 

Ontmoet andere collega's

Liz Hill, intern begeleider op OBS De Weidevogel

 

Binnen Innoord is het als medewerker mogelijk om van de ene naar de andere school over te stappen, een functie op meerdere scholen te vervullen of zelfs twee verschillende dingen te doen. Barbara, Tineke, Onno en Liz vertellen over hun keuzes.

 

Liz Hill is intern begeleider op OBS De Weidevogel.

 

 

Het begin

Ik ben begonnen toen mijn zoon naar de basisschool ging. Daarvoor had ik totaal geen interesse in het onderwijs. Mijn moeder werkte in het onderwijs en ik had altijd gezegd dat ik nooit zou gaan doen wat mijn moeder deed. Vervolgens gaat je kind naar school en dan wordt het onderwijs toch wel interessant. En dat was mijn motivatie om aan de Pabo te beginnen. Tijdens mijn laatste jaar van de opleiding kon ik al bij OBS Twiske terecht. Zo ben ik bij Innoord binnengerold.

Hierna ben ik wegens leerkrachtenoverschot (iets wat wij ons niet meer kunnen voorstellen in deze tijd) ook werkzaam geweest bij twee andere scholen van Innoord. Toen er weer een vacature op OBS Twiske was ben ik daarvoor gevraagd en meteen teruggegaan omdat OBS Twiske voor mij als basis voelde. Na een tijdje wilde ik iets anders gaan doen. Ik wilde meer achter de schermen gaan werken en zocht meer verdieping in mijn werk.

 

De overstap

Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben naar de directeur gegaan om te zeggen dat ik intern begeleider wilde worden. Alles was bespreekbaar waardoor dit ook niet moeilijk was om aan te geven. Op OBS Twiske was helaas geen vacature waardoor de directeur samen met mij actief heeft gezocht. Ik vond het heel fijn om dit met de directie te kunnen delen en bespreken. Er zit ook helemaal geen gêne achter om aan te geven dat je wilt wisselen van school. Het gaat immers om je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik ging er altijd vanuit dat mensen alleen interne mobiliteit aanvragen als het niet goed gaat op het werk. Achteraf had ik daar dus een heel verkeerd beeld bij. Interne mobiliteit betekende voor mij namelijk dat ik op een werkplek terechtkwam binnen hetzelfde vertrouwde bestuur met een andere functie die mij de voldoening kon geven die ik zocht. Waarom zou je jezelf de mogelijkheid ontzeggen om te kunnen groeien? Op het stafbureau had ik een heel fijn gesprek met Innoords recruiter, Victoria, die mij koppelde aan OBS de Weidevogel. Vanuit Innoord werd er geregeld dat ik een passende opleiding kon volgen en ik kon het volgende schooljaar meteen aan de slag.

 

De nieuwe situatie

Het is wel aanpoten en het is zwaarder dan ik vooraf had gedacht, maar nog steeds ben ik blij met mijn beslissing om interne mobiliteit aan te vragen en daarom raad ik het iedereen aan om dit te doen als dit door je hoofd spookt. OBS De Weidevogel  is een fijne, kleine school met een klein team waardoor ik meteen met mijn vragen bij iedereen terecht kan. Doordat het een klein team is, komen de dingen ook wat sneller op mijn bordje te liggen, maar dat is ook de charme van zo’n kleine school. En aan andere kant leer ik het beste door te doen. Het werk vind ik heel erg leuk en heel divers. Ik leer er elke dag wat bij, geen dag is hetzelfde. Never a dull moment!

“Interne mobiliteit betekende voor mij dat ik op een werkplek terechtkwam binnen hetzelfde vertrouwde bestuur met een andere functie die mij de voldoening kon geven die ik zocht”

 

Ontmoet andere collega's

Tineke Poel – de Waart, leerkrachtondersteuner(/leertuincoördinator)

 

Binnen Innoord is het als medewerker mogelijk om van de ene naar de andere school over te stappen, een functie op meerdere scholen te vervullen of zelfs twee verschillende dingen te doen. Barbara, Tineke en Onno vertellen over hun keuzes.

 

Tineke Poel – de Waart is leerkrachtondersteuner(/leertuincoördinator) op Daltonschool De Poolster én op Daltonschool IKC Zeven Zeeën. 

 

 

De aanleiding

 

Na mijn opleiding heb ik 10 jaar in de kinderopvang gewerkt. Toen werd ik gevraagd voor een baan in het bedrijfsleven. 13 jaar ben ik die uitdaging aangegaan maar het werken met jonge kinderen lonkte. Ik heb open sollicitaties verstuurd naar diverse scholen in Amsterdam-Noord en werd uitgenodigd om te komen werken op de toenmalige Dorus Rijkersschool.  Na 3 maanden ben ik overgestapt naar De Poolster, en daar werk ik al 21 jaar met veel plezier. Ik heb 15 Jaar samengewerkt met collega Fatima in een kleuterklas, schakelklas en instroomgroep. Na veel verschillende rollen binnen het onderwijs ben ik de uitdaging aangegaan om van de buitenruimte een leertuin te creëren. Mijn directeur, Conny van Coesant, is altijd op zoek naar vernieuwing en uitdaging, en dat draagt ze ook over op haar team. Zo heb ik de kans gekregen om van mijn hobby mijn werk te maken. Werken met leerlingen in de natuur is geweldig! Maar vanwege het lerarentekort sta ik toch weer drie dagen voor de klas, 1dag op de Zeven Zeeën en 2 dagen op De Poolster.

 

De voordelen

 

Ik werkte al jaren op De Poolster toen Conny van Coesant (bovenschools directeur van De Poolster en IKC Zeven Zeeën) me vroeg om ook bij IKC Zeven Zeeën te komen werken. Bij beide scholen ondersteun ik niet alleen de leerkrachten maar heb ik ook (mede) de leertuin opgezet. Op De Poolster staat de leertuin standaard op het keuzebord van de kleuters. De leerlingen krijgen  samenwerk opdrachten mee en helpen mee met het onderhouden van de tuin. Het fijne van op twee scholen werken is dat ik veel collega’s heb om mee te sparren. En de ideeën die ik op de ene school opdoe, kan ik weer gebruiken op de andere. Al zijn het wel twee scholen met een eigen identiteit. Doordat de Zeven Zeeën een zusterschool is van De Poolster kan er veel informatie uitgewisseld worden. Hoe mooi zou het zijn als leerlingen van beide scholen met elkaar kunnen samenwerken? Dat levert nieuwe inzichten op. Een nadeel is dat je als medewerker van beide scholen veel informatie binnen krijgt en je  kunt (helaas) niet alle leerlingen 100% bedienen, je moet laveren.  

 

De adviezen

 

Als je van afwisseling houdt is het een goede keuze om op twee scholen te werken. Het kan echt een verrijking zijn. Wel is het belangrijk om je te realiseren dat je moet doseren. Je kunt niet alles op beide scholen doen. Bewaak dus je grenzen. Het is nuttig om gebruik te maken van je dubbelpositie, dus dat je alles wat je op de ene school leert meeneemt naar de andere school en vice versa. En profiteer bijvoorbeeld van de mogelijkheid om op beide scholen studiedagen te volgen. Maar neem je lesstof van de ene school niet klakkeloos over op de andere school, maar pas deze aan aan de leerlingen.

“Als je van afwisseling houdt is het een goede keuze om op twee scholen te werken”

 

Ontmoet andere collega's

Caitlin Forster, ontzorgkracht

 

Naar Canadees voorbeeld heeft Daltonschool IKC Zeven Zeeën ontzorgkrachten in dienst. Student pedagogische wetenschappen Caitlin is een van deze ontzorgkrachten en vertelt over haar werkzaamheden.  

 

 

Wat doet een ontzorgkracht?

In elke klas zitten kinderen die extra hulp kunnen gebruiken op het gebied van rekenen en taal. Als leerkracht kom je daar niet altijd aan toe en daarom zijn wij ontzorgkrachten er. In overleg met de leerkracht en IB’er schrijf ik een handelingsplan voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Ik informeer de ouders over ons plan, vraag hen om toestemming en begeleid de kinderen. Na zes weken doe ik een evaluatie met de leerkracht, de leerling en de ouders. Om een doorlopende leerlijn te waarborgen ga ik met de leerlingen mee naar de volgende groep. Het verschil met een onderwijsassistent is dat een ontzorgkracht zelfstandig handelt en meer verantwoordelijkheid heeft voor de leerling. Daarnaast heb ik ook contact met ouders om de ontwikkeling te bespreken. Het verschil met een IB’er is dat die voornamelijk leerkrachten begeleidt en de interne en externe zorg coördineert.

 

Waar komt het idee van een ontzorgtkracht vandaan?

Conny van Coesant, de directeur van Daltonschool IKC Zeven Zeeën, is een tijd geleden met andere directeuren van Innoord naar Canada geweest om daar het passend onderwijs te bekijken. Een van de dingen die ze daar zag, was die extra persoon voor aanvullende steun buiten de klas op eigen niveau. Daltonschool IKC Zeven Zeeën heeft de mogelijkheid om ontzorgkrachten aan te nemen omdat het een school is met een zware weging. Dat houdt in dat er extra budget is omdat de leerlingpopulatie gemiddeld meer steun nodig heeft dan de leerlingen op sommige andere scholen.

 

Waarom is ervoor gekozen om ontzorgkrachten aan te stellen?

Je hoopt dat ieder kind mee kan komen met de klas. Maar sommige leerlingen kunnen niet optimaal groeien binnen alleen de klas omdat het aanbod niet altijd goed aansluit bij iedereen. Ontzorgkrachten bieden de lesstof op een andere manier aan, creatiever of praktischer. En het werkt, want ik heb onlangs een meisje begeleid dat niet wilde rekenen. Omdat we het speels aangepakt hebben (met bijvoorbeeld de active floor) komt ze nu huppelend de klas binnen. 

 

Wat vinden de leerlingen, leerkrachten en ouders ervan?

Ouders vinden het over het algemeen heel fijn dat iemand per individu kijkt waar groei mogelijk is. Leerkrachten zouden graag alle mogelijke hulp en zorg zelf bieden, maar omdat dat onmogelijk is zijn ze heel blij met de hulp van ontzorgkrachten. En de kinderen vinden onze hulp ook heel fijn, ze komen zelf naar me toe met zaken waar ze hulp bij nodig hebben.

 

Welke achtergrond moet je hiervoor hebben?

Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de UvA. Een andere zorgkracht hier op school is een ervaren leerkracht, een andere heeft haar master onderwijswetenschappen afgerond en doet nu de deeltijd Pabo en de ander is een ervaren leerkrachtondersteuner. Ook als ik afgestudeerd ben wil ik leerlingen die vastlopen weer op gang helpen om ze te laten groeien en meer zelfvertrouwen te geven. Ik wil leerlingen blijven volgen, dus niet alleen met diagnostiek en beleid bezig zijn. 

“Ontzorgkrachten bieden de lesstof op een andere manier aan, creatiever of praktischer”

Ontmoet andere collega's

Onno van Griethuijsen, klassenassistent én stagiair

 

Binnen Innoord is het als medewerker mogelijk om van de ene naar de andere school over te stappen, een functie op meerdere scholen te vervullen of zelfs twee verschillende dingen te doen. Barbara, Tineke en Onno vertellen over hun keuzes.

 

Onno van Griethuijsen is derdejaars student aan de Pabo en loopt stage in groep 7 op IKC Noordrijk. Bij wijze van bijbaan werkt hij een dag per week als klassenassistent op OBS De Vier Windstreken. 

 

De aanleiding

 

Vorig schooljaar liep ik met veel plezier stage op OBS De Vier Windstreken. Toen kwam de vraag of ik het laatste blok als onderwijsassistent aan de slag wilde. Het beviel me zo goed om tijdens mijn studie al in het onderwijs te werken dat ik begin dit schooljaar zelf gevraagd heb of ik een dag per week als klassenassistent mocht verdergaan. 

 

De invulling

 

Op maandag en dinsdag loop ik stage, op woensdag en vrijdag ga ik naar school en op donderdag werk ik. Het is veel en druk, maar met een goede planning kom ik een heel eind. En in het weekend ben ik altijd vrij, dus ik heb een duidelijke routine. Tijdens mijn stage doe ik opdrachten zoals een individueel handelingsplan schrijven, een lessenreeks geschiedenis geven en extra aanbod bieden op het gebied van rekenen. Op mijn werk doe ik wat de leerkrachten mij vragen. Dat varieert van Bouw-lezen met groep 2 tot extra instructie voor groep 8. 

 

De voordelen

 

Het enige nadeeltje dat ik ervaar in deze constructie is het verschil in vrijheid en verantwoordelijkheid tussen de twee rollen. In mijn werk kan ik meer zelf bepalen dan tijdens mijn stage. Maar dat weegt niet op tegen alle voordelen. Tijdens mijn werk doe ik ervaring op die ik tijdens mijn stage weer kan toepassen. En het verdient ook een stuk beter dan mijn vorige bijbaantje in een supermarkt. Maar het belangrijkste vind ik dat wij als Pabostudenten scholen uit de brand kunnen helpen door een bijbaan in het onderwijs te zoeken. We kunnen niet alle gaten opvullen, maar wel een bijdrage leveren aan het verlagen van de werkdruk. Vandaar dat ik iedereen op mijn opleiding aanspoor hetzelfde te doen. Twee klasgenoten doen het inmiddels ook en hopelijk volgen er meer.

 “Ik spoor iedereen op mijn opleiding aan om hetzelfde te doen. Twee klasgenoten doen het inmiddels ook en hopelijk volgen er meer”

 

Ontmoet andere collega's

Barbara van Schaik, leerkracht SBO Universum

 

Binnen Innoord is het als medewerker mogelijk om van de ene naar de andere school over te stappen, een functie op meerdere scholen te vervullen of zelfs twee verschillende dingen te doen. Barbara, Tineke en Onno vertellen over hun keuzes.

 

Barbara van Schaik is leerkracht op SBO Universum. Hiervoor stond ze 12 jaar op OBS De Klimop voor de klas.

 

 

De aanleiding

 

Ik werkte twaalf jaar lang met veel plezier als leerkracht op OBS De Klimop. Eerst in groep 6, toen groep 5, toen groep 4 en vervolgens groep 3. Het was mijn grote wens om met kleuters te werken, maar dat was bij OBS De Klimop helaas niet mogelijk. Toen OBS De Klimop ging verhuizen en ook van naam (OBS Blijhaven) en onderwijsconcept (OGO) wisselde, was dat voor mij een mooi moment om eens rond te kijken binnen Innoord. Ik wilde niet weg bij Innoord want ik voel mij erg gewaardeerd. Daarnaast biedt Innoord veel extra’s aan hun personeel zoals inspiratiemiddagen en stichtingsbrede leerteams. 

 

De aanpak

 

Ik twijfelde tussen SBO Universum, IKC Overhoeks en Daltonschool De Poolster. Bij de eerste twee scholen heb ik op eigen initiatief een dagje meegelopen om de sfeer te proeven. Beide scholen spraken mij erg aan maar vooral op SBO Universum gaf het team mij gelijk hetzelfde warme gevoel als op OBS De Klimop. Daarnaast leek het speciaal basisonderwijs mij een mooie, nieuwe uitdaging. Toen ik daar een kleuterklas kon krijgen, hebben Harmien van SBO Universum en Paul van OBS De Klimop de HR-afdeling op het stafbureau geïnformeerd. 

 

De overstap

 

Sinds begin dit schooljaar heb ik een kleine kleuterklas. Nu zijn het negen leerlingen en dat kan oplopen tot maximaal twaalf. De dagstructuur is hetzelfde als op mijn oude werkplek. De kinderen vangen wij tijdens de pauzes zelf op, zodat ze zo weinig mogelijk verschillende gezichten voor de klas zien. Op SBO Universum loopt er veel extra ondersteunend personeel in de rondte. Zo heb ik altijd een onderwijsassistent in de klas en krijgen de leerlingen hier ook logopedie en/of fysiotherapie. Het gebeurt zelfs dat gezinsbegeleiders die de kinderen thuis helpen, ook op bezoek komen. 

 

De terugblik

 

Ik ben ontzettend blij dat ik deze stap genomen heb. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Het was niet nodig om bijscholing te volgen voor de overstap naar het SBO. Wel wil ik graag een cursus volgen over bijvoorbeeld autisme, leer -en gedragsproblemen. Zo heb ik laatst een jongetje dat nooit sprak, aan het praten gekregen. Dat zijn kleine stapjes waar ik héél blij van wordt. Ik fiets elke werkdag met veel plezier naar mijn werk en ga met een voldaan gevoel naar huis. Als je zelf ook binnen Innoord wil switchen van school, raad ik je aan om de vacatures in de gaten te houden. Maar ook zonder vacature is er vaak wel ruimte om over te stappen. Breng wel altijd jouw directeur op de hoogte van jouw wensen en plannen.

“Ik ben ontzettend blij dat ik deze stap genomen heb. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad”

 

Ontmoet andere collega's