OBS De Weidevogel

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien op zijn of haar eigen niveau.

 

OBS De Weidevogel

Dorpsweg Ransdorp 31
1028 BK Amsterdam
020 4904415
info@obsdeweidevogel.nl
obsdeweidevogel.nl

 

Een goed evenwicht

Op De Weidevogel proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het verwerven van kennis (cognitieve ontwikkeling), het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs.

 

Deze vakken vormen een basis voor het volgen van de lessen van andere vakgebieden zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuurkunde, Biologie (samen onder de noemer wereldoriëntatie), Gezond gedrag en Verkeer.

 

School voor iedereen

Elke leerling ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Voor de leerlingen die moeite ondervinden bij het geboden onderwijs of juist sneller gaan dan gemiddeld bestaat een aangepaste leerlijn. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien op zijn of haar eigen niveau. Alle leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Waar nodig bieden we extra zorg en begeleiding.

 

Digitaal onderwijs

Met verschillende devices benutten we de voordelen van digitale technologie in de klas, zonder de beproefde lesmethoden los te laten. Door de inzet van de oefensoftware kan elk kind op zijn eigen niveau leren. Leerlingen krijgen op basis van hun antwoorden precies die opgaven aangeboden die aansluiten bij hun eigen kunnen. Een ‘snelle’ leerling die de opgaven in korte tijd af heeft krijgt steeds moeilijker opdrachten te verwerken. Een wat ‘langzamere’ leerling krijgt extra oefenstof. De leerkracht wint tijd bij het nakijken en kan de vorderingen van de leerlingen in één oogopslag controleren. Meekomend voordeel is dat de kinderen al vroeg leren om te gaan met de kansen en de mogelijke gevaren van het internet.

 

‘Op De Weidevogel laten we de kinderen al kennismaken met Engels vanaf groep 1’

 

 

Kennismaken met Engels vanaf groep 1

Door tv en internet maken kinderen al vroeg kennis met andere landen en culturen. Op De Weidevogel laten we de kinderen al kennismaken met Engels vanaf groep 1. Jonge kinderen leren de taal snel en makkelijk. De groepen 1 tot en met 4 komen in aanraking met de Engelse taal tijdens de lessen van ‘Hallo Muziek’. We werken met een muziekmethode die ontwikkeld is in Engeland. Aan de hand van de liedjes pikken de leerlingen de eerste Engelse woordjes op. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) maken we gebruik van de methode ‘Groove me’. Deze methode biedt een doorlopende leerlijn tot het einde van de basisschool.

 

Bewegingsonderwijs

Kinderen hebben van nature de behoefte om te bewegen. Wij stimuleren dit nog extra door speciale sportdagen en een aantrekkelijk ingericht schoolplein waardoor we ook tijdens de pauzes en het buitenspelen gericht met de ontwikkeling van leerlingen bezig kunnen zijn. In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in de speelzaal. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer in de week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

OBS IJdoornschool

Leren voor nu en later.

‘Mijn gevoel zegt hoe ik het ga maken’

 

Safia, groep 8

OBS IJdoornschool

Lees verder

 

OBS IJdoornschool

Alkmaarstraat 14
1024 TT Amsterdam
020 6363914
info@ijdoornschool.nl
ijdoornschool.nl

 

Middelpunt van de buurt

De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein. Onze school is het middelpunt van de buurt. Er zitten ruim 300 kinderen op de IJdoornschool. Ons prachtige nieuwe schoolgebouw is in 2017 opgeleverd.

 

Ons motto is: “leren voor nu en later”… een goede samenwerking tussen team, ouders en kinderen vinden we daarvoor erg belangrijk; we hebben elkaar nodig om samen te werken aan de toekomst van onze leerlingen.

 

Talenten ontwikkelen

Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Het bijbrengen van de basisvaardigheden taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven) en rekenen vinden wij zeer belangrijk. In alle groepen wordt goed les gegeven met de nieuwste methodes waarbij er digitale ondersteuning is op het digibord.

 

We verliezen echter de andere vakken niet uit het oog. Naast de methodes volgen we wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en we doen mee met muziek-, toneel- en dansprojecten. Op school is een uitgebreide schoolbibliotheek. We werken met het concept adaptief onderwijs. Dit is ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten.

 

Vreedzame school

De IJdoornschool is een Vreedzame School. Onze leerlingen leren aardig te zijn voor anderen. Conflicten worden op een vreedzame manier opgelost. Wij trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen tussen kinderen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap.

 

Daarnaast vinden wij bewegen en gezond eten erg belangrijk. We hebben inmiddels het predicaat “gezonde en sportieve school” gekregen.

Ontdek je collega’s

‘Creativiteit is het vermogen om verbindingen te maken tussen alles waar je leven mee gevuld is’

Sandy, leerkrachtondersteuner bevo
OBS IJdoornschool

SBO Universum

Op SBO Universum is ruimte om te leren.

 

SBO Universum

Th. Weeversweg 4
1025 AW Amsterdam
020 6361539
info@sbo-universum.nl

sbo-universum.nl

 

Maatschappelijk betekenisvol

Universum is een speciale basisschool in de wijk Nieuwendam. Wij vinden het belangrijk om van maatschappelijke betekenis te zijn. Daarbij staan ontwikkeling, creativiteit, betrokkenheid en zelfvertrouwen bij ons hoog in het vaandel.

 

Bij leerlingen van SBO Universum is er sprake van leer-en/of gedragsproblemen. Naast vakken zoals taal en rekenen besteden wij ook aandacht aan praktijk- en cultuuronderwijs. Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en de wereld daarbuiten. Het team leert kinderen om zelfredzaam en van betekenis in de maatschappij te zijn.

 

Kleine klas

Elk kind heeft zijn sterke kanten, die benut worden om betrokkenheid bij het leren te vergroten. Voor ieder kind is een eigen plan om zijn of haar talent te ontwikkelen. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen. De leerkracht kan daardoor begeleiding goed afstemmen op de onderwijsbehoeften van elke leerling. Het schoolteam volgt onze leerlingen en begeleidt hen zodat zij klaar zijn om de grote oversteek te maken naar het voortgezet onderwijs.

 

De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Na schooltijd worden regelmatig (sportieve) activiteiten aangeboden. Verder vinden er verschillende activiteiten plaats zoals schoolreisjes, schoolzwemmen en schooltuinen. En activiteiten die te maken hebben met thema’s die in de klas behandeld worden.

‘De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen’

 

Zorgstructuur

Op SBO Universum is een heldere zorgstructuur waarbij de intern begeleider en zorgcoördinator een ondersteunende functie hebben. Verder werken er op school een logopedist, een senso-motorische trainer en een orthopedagoog. SBO Universum werkt nauw samen met het Ouder- en Kindteam Amsterdam en de gespecialiseerde jeugdzorgorganisaties.

 

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met de school. De zorgcoördinator is beschikbaar voor een kennismakingsgesprek en een uitgebreide intake. Op SBO Universum is een toelaatbaarheidsverklaring nodig om ingeschreven te kunnen worden.

Ontdek je collega’s

'Het juffen spel is favoriet'

Harmien, leerkracht
SBO Universum

OBS De Piramide

Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat voorop.

 

OBS De Piramide

Houdringe 2
1025 BA Amsterdam
020 6365954
info@piramideschool.nl
piramideschool.nl

 

Elk kind is welkom

OBS de Piramide staat in een multiculturele en kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord. We zijn een kleine school met veel aandacht voor de kinderen. Met onze leerlingen streven wij naar hoge resultaten en dagelijks leerplezier. We zijn trots en blij dat ons dit lukt!

 

Elk kind is welkom, we erkennen en respecteren onderlinge culturele verschillen en staan open voor elkaar. Dit geldt ook voor onze medewerkers, ouders en bezoekers in school. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van onszelf en van elkaar.

 

Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat voorop. Kinderen kunnen hun talenten breed ontwikkelen. Behalve cognitief ook creatief, motorisch en sociaal.

 

We zijn trots op de zorg die we aan kinderen besteden. We gaan ervan uit dat ouders samen met de school willen werken aan de ontwikkeling van hun kinderen. Net als de ouders hebben wij ook hoge verwachtingen van de leerlingen. Ouders en leerkrachten zien wij als voorbeeld voor de kinderen.

‘We gaan ervan uit dat ouders samen met de school willen werken aan de ontwikkeling van hun kinderen’

 

Cultuur en beweging

Cultuureducatie vinden we een belangrijke aanvulling op het lesprogramma voor onze leerlingen. Voorleeswedstrijden, museumbezoeken, muziek- en theaterlessen gegeven door echte professionals uit de verschillende disciplines zorgen voor succeservaringen. Zo hebben wij als school een samenwerking opgebouwd met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), waarbij studenten bij ons theaterlessen verzorgen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze kinderen voldoende zelfvertrouwen opdoen om later goed in de maatschappij te kunnen functioneren.

 

De Piramide is een sport-actieve school. Alle kinderen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht. Tijdens deze lessen worden ook promotielessen georganiseerd door diverse sportverenigingen. Ouders mogen altijd kijken naar die lessen. Voor kinderen die moeite hebben met lekker bewegen zijn er speciale lessen in kleine groepen onder schooltijd die verzorgd worden door de vakleerkracht. Ook krijgen kinderen in groep 1 t/m 3 wekelijks yogalessen. Op woensdagmiddag zijn we in de sporthal te vinden om bekers te winnen in toernooien. Na school zijn er sportclubs voor alle leeftijden in de gymzaal.

OBS IJplein

Samen leren en talentontwikkeling aan het IJ,

zorgt voor een goede toekomst voor jou en mij.

 

OBS IJplein

Gedempte Insteekhaven 85
1025 BA Amsterdam
020 6341046
info@ijpleinschool.nl
ijpleinschool.nl

 

Een goede toekomst

Basisschool IJplein is een openbare basisschool op een prachtige locatie direct aan het IJ. Ruim 150 leerlingen en 25 personeelsleden en stagiaires gaan dagelijks naar obs IJplein.

 

Onze missie is: ‘Samen leren en talentontwikkeling aan het IJ, zorgt voor een goede toekomst voor jou en mij’.

 

Onze kernwaarden zijn: openheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en verantwoordelijkheid.

 

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een veilige sfeer en een positieve leeromgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen dan het beste uit zichzelf halen. We hebben een divers en gemotiveerd team. Divers op de IJpleinschool wil zeggen dat we jonge en ervaren leerkrachten hebben, vrouwen én mannen en verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd in ons team.

 

Taalontwikkeling en sociale vaardigheden

Taalontwikkeling en sociale vaardigheden krijgen veel aandacht, omdat een goede beheersing van de taal en sociaal vaardig zijn de kinderen verder helpt in hun brede ontwikkeling. We besteden ook veel aandacht aan sport, gezonde voeding, techniek en creatieve vakken zoals beeldende vorming, theaterlessen en muziek. Tussen de middag bieden we de Pauzecarrousel aan omdat we het belangrijk vinden dat zowel leerlingen als leerkrachten een moment van rust kunnen inlassen: voor een bescheiden bedrag kunnen leerlingen kiezen uit een aanbod van steeds wisselende creatieve en sportieve activiteiten onder deskundige begeleiding, maar er zijn ook diverse speelzones (buiten spelen, gezelschapsspelletjes, knutselen, digi-zône) waarin leerlingen onder begeleiding vrij kunnen spelen in de pauze.

‘Tussen de middag bieden we de Pauzecarrousel: een aanbod van steeds wisselende creatieve en sportieve activiteiten’

 

Op de IJpleinschool wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo. Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging zijn er mogelijkheden tot verdieping of aparte projecten. Het Doelab is er voor kinderen die liever vanuit de praktijk bezig zijn om zich diverse vaardigheden eigen te maken.

 

We hechten veel belang aan goede contacten met ouders/verzorgers en starten daarom elk schooljaar met een gesprek tussen ouders/leerlingen en de leerkracht. We weten dan goed wat we van elkaar kunnen verwachten. Om de leerlingen goed te kunnen volgen worden zowel de leerprestaties als de sociaal-emotionele ontwikkeling vastgelegd in leerlingvolgsystemen. Deze informatie delen we regelmatig met de ouders/verzorgers.

 

Tinteltuin

We werken nauw samen met de Tinteltuin (Kinderdagverblijf, VVE en Naschoolse opvang), gevestigd in het gebouw tegenover de school. Een doorlopende pedagogisch didactische aanpak zorgt ervoor dat kinderen soepel via voorschool en kinderdagverblijf naar de basisschool gaan.

OBS Het Vogelnest

De wereld ontdekken vanuit een uitdagende basis.

‘De huizen lijken wel paleizen met die vormen en versieringen’

 

Ky-Mayah, Groep 4 

OBS Het Vogelnest

Lees verder

 

OBS Het Vogelnest

Mussenstraat 26
1021 CS Amsterdam
020 6361792
info@obshetvogelnest.nl
obshetvogelnest.nl

 

Ontplooiing van leerlingen

Openbare basisschool (OBS) Het Vogelnest staat midden in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. De school is gebouwd in 1922. Het monumentale pand heeft ruime lokalen en brede gangen waar kinderen kunnen spelen en werken. We hebben in totaal 7 groepen waarin verschillende leerjaren gecombineerd worden. Als basisschool leren wij onze leerlingen goed lezen, schrijven en rekenen. Dat is de basis. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich breder ontwikkelen. Ons onderwijs moet ook bijdragen aan sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijke ontplooiing van leerlingen.

 

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor een fijne sfeer in de school zodat de leerlingen en de medewerkers van de school zich optimaal kunnen ontwikkelen. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor alle betrokkenen in de school. Wij betrekken de leerlingen en ouders actief. Zo werken we onder andere met een leerlingen- en een ouderraad. Deze raden denken gevraagd en ongevraagd met ons mee over diverse onderwerpen. De diversiteit binnen onze school zien wij als kracht. Door de drie taalklassen en een schakelklas hebben wij ruime expertise in huis op het gebied van de Nederlandse taal. Centraal in het schoolprogramma staat het met elkaar ontdekken en het delen van de bevindingen. Wij stimuleren leerlingen te laten zien wat zij kunnen, kennen of juist willen leren.

‘De diversiteit binnen onze school zien wij als kracht’

 

Zelforganisatie, zelfsturing en eigenaarschap

Het team van OBS Het Vogelnest werkt Agile en gebruikt hierbij het SCRUM framework. Agile werken biedt praktische tools die nodig zijn om het team in staat te stellen en te ondersteunen bij het realiseren van ongekende niveaus van productiviteit, kwaliteit en betrokkenheid. Kernbegrippen zijn zelforganisatie, zelfsturing en eigenaarschap.

 

Motto

Het motto van de school is “doen is ontdekken”. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen talenten hebben en dat de school dé plek is waar zij deze talenten kunnen ontdekken en verder kunnen ontwikkelen. Daarbij leren kinderen vooral door dingen te doen, door ervaringen op te doen en deze met elkaar te delen.

 

Persoonlijke talentroute

Onze school zien wij als dé plek waar leerlingen kunnen ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen en geven ze het vertrouwen om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Wij stimuleren en faciliteren deze ontdekkingstocht. Belangrijke ingrediënten hierbij zijn: zelfbewust zijn, respect voor anderen en de omgeving. Wij geven leerlingen heldere feedback en stimuleren nieuwsgierigheid. Wij hebben oog voor de diverse talenten van leerlingen en sluiten hier zo veel mogelijk bij aan. Elke leerling volgt zo een persoonlijke talentroute.

 

Onze leerlingen zijn na groep 8 klaar om de wereld te verkennen, met de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

OBS De Klimop

Op OBS De Klimop staat leren, van elkaar en met elkaar, centraal.

‘Ik denk wel dat gitaar mijn lievelings is’

 

Anas, groep 6

OBS De Klimop

Lees verder

 

OBS De Klimop

Varenweg 6
1031 CB Amsterdam
020 6368100
info@deklimopamsterdam.nl
deklimopamsterdam.nl

 

Hard werken, hard lachen

OBS De Klimop is een fijne, veilige, overzichtelijke, groeiende en Vreedzame school met veel verschillende culturen, en daar zijn wij trots op. Het zijn namelijk deze verschillende eigenschappen en kwaliteiten die ons ook bewust maken van de overeenkomsten. We vormen een open team van meesters, juffen en andere medewerkers waarin hard gewerkt en hard gelachen wordt.

 

Kansen vergroten

Op OBS De Klimop heeft ieder kind het recht om echt gezien te worden. Dat kunnen we alleen samen met de ouders en andere mensen om onze kinderen heen. Daar steken we veel tijd in.

 

We zetten ons in voor het vergroten van de kansen van onze kinderen en willen hierin graag het verschil maken voor hen. Dat doen we natuurlijk door goed les te geven, maar daarnaast o.a. door samen te werken met Hallo Muziek, waardoor de kinderen van professionals les krijgen in zang en het bespelen van instrumenten. Verder werken we samen met het Doelab in groep 4 t/m 8, en een Filmlab vanuit Eye. We geven Engels in bijna alle klassen en werken met tablets, digiborden, etc. De kinderen krijgen twee keer per week gymles van onze gymdocent en we zijn een Gezonde School.

 

Tot slot bieden we een uitgebreid naschools aanbod aan van sport tot techniek tot een heus schoolorkest.

 

Op OBS De Klimop staat leren, van elkaar en met elkaar, centraal. U bent van harte welkom om bij ons op school te komen kijken!

IKC Overhoeks

Overhoeks verbreedt je horizon.

 

 

 

IKC Overhoeks

Grasweg 3

1031 HW Amsterdam
020 6304770
admin.overhoeks@innoord.nl
ikc-overhoeks.nl

 

Integraal kindcentrum

Openbare basisschool Overhoeks is in 2010 gestart in de Chrysantenstraat. In december 2020 worden wij een integraal kindcentrum (IKC). Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen dan bij ons terecht in ons nieuwe gebouw in de wijk Overhoeks. Dit betekent dat we ook kinderopvang voor 0-4-jarigen bieden en buitenschoolse opvang voor alle groepen.

Onze missie is de leerlingen op de toekomst voorbereiden. We zijn een centrum dat ruimte geeft voor ieder talent. Want ieder kind heeft een talent en elk talent is even belangrijk.

 

Als school verstaan we de kunst om het talent van iedere leerling te vinden en tot bloei te laten komen. De leerlingen krijgen optimaal de kans hun talenten te ontwikkelen. Dit biedt de kinderen zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn.

 

 

Wat maakt ons uniek?

  • Thematisch onderwijs, International Primary Curriculum (IPC) vanaf het begin. Uniek met ludieke start, kunstdocenten, fieldtrips, presentaties, voorstellingen.
  • Vernieuwend, doorlopend en onderwijs op maat: rekenen, taal en lezen (innovatieve lesmethoden/methodieken zoals Snappet).
  • Engelse les vanaf groep 1, voor alle leerlingen.
  • Vakspecialisten in huis: een aanzienlijk deel van de leerkrachten zijn naast leerkracht ook vakspecialist in bijvoorbeeld lezen, rekenen, taal, pedagogiek, gedrag, ICT, hoogbegaafdheid.
  • Doorlopend aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling met behulp van methode KIVA.
  • Balans en beweging in een gezonde school gesteund door Jump-In o.l.v. vakdocent bewegingsonderwijs.

‘Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken’

 

International Primary Curriculum

IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een – gebaseerd op de SLO-einddoelen – leerplan dat alle essentiële inhouden en doelen omvat. IPC is niet slechts een methodiek, maar een visie op het verbeteren van het leren. Niet wat we kunnen, maar wat we geleerd hebben, momenteel leren en gaan leren staat centraal. Dit geldt voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten en de gehele school; hierdoor vormen we een lerende organisatie.
Er zijn drie soorten van leren: Kennis, vaardigheden en inzicht/begrip. Deze hebben hun eigen kenmerken en manieren van onderwijzen. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

 

Leerlingen leren zich met IPC te verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen. Daarbij is er veel aandacht voor normen en waarden in verschillende culturen. Hierdoor krijgt burgerschap een structurele plaats binnen het curriculum. Ook zijn IPC-thema’s zeer geschikt om de leerlingen bewust te maken met duurzame ontwikkeling.

 

De wereld om ons heen is steeds internationaler gericht. Naast de vakinhoudelijke en de persoonlijke doelstellingen omvat IPC ook internationale doelstellingen. Zo leren de kinderen prettig om te gaan met elkaar. En ook leren ze samen te werken in de wereld waarin we een andere afkomst, achtergrond, talen, culturen en godsdienst kunnen hebben.

OBS De Buikslotermeer

Onze leerlingen voelen zich thuis op De Buikslotermeer.

 

OBS De Buikslotermeer

Breedveld 7
1025 PZ Amsterdam
020 6371265
info@debuikslotermeer.nl
debuikslotermeer.nl

 

Multiculturele, gezellig school

De Buikslotermeer is een openbare school van ca. 230 leerlingen. Een multiculturele, gezellige school, midden in de wijk. Er wordt extra veel aandacht besteed aan taal, muziek en sociale vaardigheden. Om een veilige leer- en leefomgeving te creëren, hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang. De school werkt hierin samen met TintelTuin en overblijfouders. Het team van het gehele integrale kindcentrum werkt prettig samen en staat voor kwaliteit. Met z’n allen werken we aan kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en plezier in leren/spelen.

 

Op De Buikslotermeer word je gezien en gehoord, als kind, ouder en als teamlid. Er is een groot gevoel van gezamenlijkheid en betrokkenheid. Hierdoor voelt iedereen zich hier snel thuis. We geloven erin dat een thuisgevoel en een veilig pedagogisch klimaat het leren positief beïnvloedt. Deze basis is niet alleen op school te ervaren, maar ook op de opvang van TintelTuin, onze partner van de alles-in-één school. Wij bieden een ononderbroken ontwikkeling aan kinderen van 0 tot 13 jaar en waar nodig ondersteuning op maat.

‘Met z’n allen werken we aan kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en plezier in leren/spelen’

 

Verschillende manieren van leren

Onze kinderen leren op verschillende manieren: door duidelijk instructies, door met anderen te ontdekken en te onderzoeken, en vanuit de praktijk. Hierbij kijken wij wat kinderen nodig hebben en betrekken we hen actief bij het leerproces. Een voorbeeld is de Kerst pop-up store. Leerlingen van groep 8 maken zelf kerstspullen, die worden verkocht. Met de opbrengsten worden nieuwe prullenbakken gekocht voor de school, zodat we het afval beter kunnen scheiden. Hierbij verdiepen zij zich o.m. in duurzaamheid, het maken van een begroting, het opstellen van een marketingplan en het bouwen van een website.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze aandacht en respect hebben voor anderen en hun omgeving. De kinderen van De Buikslotermeer zijn nu al zelfbewuste, actieve wereldburgers.

Montessori Boven ’t IJ locatie Azalea

We streven voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau.

 

‘Ik stel elke dag honderdduizend vragen, vooral als ik naar bed moet’

 

Emilia, groep 8

Montessori Boven ‘t IJ locatie Azalea

Lees verder

 

Montessori Boven ’t IJ locatie Azalea

Azaleastraat 19-21

1032 BT Amsterdam

020 6341726

azalea.boventij@innoord.nl

montessori-boventij.nl

 

Openbare basisschool

Als montessorischool streven we voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau. Wij werken vanuit de pedagogiek en didactiek die Maria Montessori ontwikkeld heeft. De montessoriwerkwijze heeft de afgelopen jaren wel wat veranderingen ondergaan. We werken met twee of drie leerjaren in een groep en naast het Montessorimateriaal wordt er ook met andere, moderne hulpmiddelen en methodes gewerkt. De basis van het onderwijs blijft respect voor elkaar en de opvoeding tot zelfstandigheid. We dagen het kind uit om zelfstandig en verantwoordelijk in het leven te staan en bewuste keuzes te maken.

 

Montessorischool Boven ’t IJ is een grote openbare basisschool voor Montessorionderwijs. De school heeft op dit moment drie adressen waar dit montessorionderwijs wordt verzorgd. Het gebouw op Kampina telt 15 groepen, de Azaleastraat huisvest 10 groepen, en de Varenweg huisvest 4 groepen. De schoolgebouwen van de Kampina en de Azaleastraat liggen beide in een rustige straat; locatie Azalea 2 (Varenweg) deelt het gebouw tijdelijk met de St. Rosaschool. De school wordt bezocht door zo’n 680 kinderen waarvan 320 op de twee Azalea locaties, en 360 op Kampina. De schoolbevolking is een doorsnede van de bevolking van Amsterdam Noord. De school heeft een fijn team van ongeveer 65 leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

‘Kinderen die extra zorg nodig hebben worden o.a. begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas’

 

Ontwikkeling leerlingen

Als montessorischool streven we voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau. Wij werken vanuit de pedagogiek en didactiek die Maria Montessori ontwikkeld heeft. De montessoriwerkwijze heeft de afgelopen jaren wel wat veranderingen ondergaan. We werken met twee of drie leerjaren in een groep en naast het Montessorimateriaal wordt er ook met andere, moderne hulpmiddelen en methodes gewerkt. De basis van het onderwijs blijft respect voor elkaar en de opvoeding tot zelfstandigheid. We dagen het kind uit om zelfstandig en verantwoordelijk in het leven te staan en bewuste keuzes te maken.

 

De kinderen die extra zorg nodig hebben worden o.a. begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas. De school werkt met een modern leerlingvolgsysteem. Er worden twee keer per jaar toetsen afgenomen om de ontwikkeling van alle kinderen te volgen en daar waar nodig extra aandacht te geven.