OBS Blijhaven

Samen sterk!

‘We streven naar een gemengde school waar we kinderen leren kansen te benutten’

 

OBS Blijhaven

Papaverweg 259
1032 KE Amsterdam
020 6368100

www.blijhaven.nl
directie.blijhaven@innoord.nl

 

 

Wij geloven in onderwijs waarin kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie leren. Elk kind, ongeacht verschillen, krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met anderen. 

 

Op Blijhaven

– zorgen we voor een veilige plek om te leren

– staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal

– leren kinderen over de wereld en over zichzelf

– leren kinderen door te onderzoeken en te ervaren 

– leren kinderen hun eigen rol te nemen in de klas, school en de buurt

 

 

Betekenisvol onderwijs

Betekenisvol en boeiend onderwijs staat binnen ons Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) centraal. Enerzijds gaat het om het leren van een maatschappelijk betekenisvolle inhoud, anderzijds maakt de leerling daarbinnen ook keuzes die voor hem persoonlijk betekenis hebben en bijvoorbeeld passen bij zijn interesses of belangen van dat moment. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen betekenis verlenen aan hetgeen ze leren. Het geleerde moet intern worden opgenomen, het moet iets met de lerende te maken hebben of krijgen. Ook is het van belang dat de leerling weet wat het nut is van het geleerde. Daarnaast moet de leerling in staat zijn om het geleerde in verschillende contexten toe te passen.

 

Het werken met thema’s draagt daaraan bij. Thema’s zijn uitermate geschikt om verschillende vakgebieden (taal, rekenen, wereldoriëntatie, en dergelijke) met elkaar te verbinden. Een goed gekozen thema legt automatisch de link met de ‘echte wereld’. 

 

Brede persoonsontwikkeling

 

De brede persoonsontwikkeling staat centraal. Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig en emotioneel vrij zijn. Vanuit persoonlijke betrokkenheid en motivatie wordt gewerkt aan algemene, ‘brede’ en specifieke vakkennis en vaardigheden. Initiatieven nemen, samenwerken, zelfsturing en reflectie zijn voorbeelden van deze brede ontwikkeling. Deze aspecten worden verbonden aan specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden (rekenen, taal, spelling en lezen). 

 

Dat betekent voor ons onderwijs dat we thematisch werken en tegelijkertijd gebruik maken van moderne methodes met doorgaande leerlijnen. Daarnaast besteden we aandacht aan talentontwikkeling door een breed aanbod in de vorm van ontdeklabs (Creatieve technologie, podiumkunsten, sport en spel, beeldende kunst, muziek e.d.). Ook is er expliciet aandacht voor burgerschap en sociaal – emotionele ontwikkeling met behulp van het programma ‘de Vreedzame school’. 

 

Bemiddelende professionals

De huidige tijd vraagt om onderwijs dat voor kinderen echt zinvol is en tegelijkertijd hoogwaardige kennis en vaardigheden aanbrengt. De leerkracht probeert een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de betekenis van activiteiten voor de leerlingen (hebben ze er iets mee, doet het ze iets?) en anderzijds de doelen die de leerkracht wil bereiken met de activiteit. Door het verzamelen van data uit observaties en toetsen zoekt de leerkracht naar wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af. 
 

Ontdek je collega's

“Paul is een echte teamplayer. Hij doet alles op school en voor zijn team, ook klaarover- en pleindiensten draaien” Yasmina

Yasmina en Paul, directie OBS Blijhaven
OBS Blijhaven Collega’s Yasmina en Paul

Kindercampus Mokum

Ieder kind is welkom, iedereen hoort erbij.

 

Kindercampus Mokum

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam

020-2250034
admin.kcm@innoord.nl

kindercampusmokum.nl

 

 

 

Kom erbij! 

Ieder kind is welkom, iedereen hoort erbij. Kindercampus Mokum is het maatschappelijk hart van Elzenhagen Zuid waar verschillende talenten, religies, culturen en talen elkaar ontmoeten en verrijken. Samen vormen we een open community waarin ouders, medewerkers en kinderen samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. We werken vanuit één pedagogische visie en aanpak, partners in de wijk zijn actief betrokken en met ouders gaan we een didactisch partnerschap aan. Onze kracht zit in samen. 

 

Onderwijs en opvang onder één dak 

Eén vertrouwde plek voor onderwijs en opvang. Voor ouders is het praktisch, want er is één aanspreekpunt en één locatie. Voor kinderen betekent het dat ze zich snel thuis voelen. Jonge kinderen maken makkelijker de overstap naar de kleuterunits en voor oudere kinderen wordt de dag niet nodeloos onderbroken. Onderwijs en opvang lopen in elkaar over. Dit komt hun algehele ontwikkeling ten goede. En dát is precies de reden waarom Kindercampus Mokum voor dit concept gekozen heeft. 

 

‘Kindercampus Mokum is het maatschappelijk hart van Elzenhagen-Zuid waar verschillende talenten, religies, culturen en talen elkaar ontmoeten en verrijken’

 

Lekker in je vel en optimaal presteren

Bij ons staat de ontwikkeling van het kind centraal in alles wat we doen. Daarom bieden we structuur en uitdaging gedurende de dag. We geven een stevige basis mee op het gebied van taal, lezen en rekenen omdat deze vakken de kern van het onderwijs vormen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich eigenaar voelen van hun eigen werk, daardoor komen ze beter tot presteren. Als ze lekker in hun vel zitten, zich gezien en gekend voelen, komt ons onderwijs het beste tot zijn recht. We doen recht aan verschillen tussen kinderen, we investeren in voorsprong. 

 

Leren voor de toekomst 

De jaren op de basisschool zijn belangrijke jaren voor een kind om te groeien en ontwikkelen. Op Kindercampus Mokum geven we kinderen de ruimte om te oefenen met vaardigheden, reflectie en houdingen die ze in de toekomst nodig kunnen hebben. Wereldburgerschap is een belangrijk thema: we geven kinderen mee dat je mensen, dingen en gebeurtenissen van verschillende kanten kunt bekijken. Kinderen werken samen in units. Zo werken we aan hun toekomst. 

Ontdek je collega's

"Sowieso leek het me al leuk om een studiegenoot hier naartoe te halen, maar de bonus zorgde voor een extra trigger" Kelvin

Mireille en Kelvin, leerkrachten op Kindercampus Mokum
Kindercampus Mokum Collega’s Mireille en Kelvin

“We werken al zo'n twintig jaar samen" Mirjam

Mirjam en Peter, directie Kindercampus Mokum
Kindercampus Mokum Collega’s Mirjam en Peter

OBS De Weidevogel

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien op zijn of haar eigen niveau.

 

OBS De Weidevogel

Dorpsweg Ransdorp 31
1028 BK Amsterdam
020 4904415
info@obsdeweidevogel.nl
obsdeweidevogel.nl

 

Een goed evenwicht

Op De Weidevogel proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het verwerven van kennis (cognitieve ontwikkeling), het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs.

 

Deze vakken vormen een basis voor het volgen van de lessen van andere vakgebieden zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuurkunde, Biologie (samen onder de noemer wereldoriëntatie), Gezond gedrag en Verkeer.

 

 

School voor iedereen

Elke leerling ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Voor de leerlingen die moeite ondervinden bij het geboden onderwijs of juist sneller gaan dan gemiddeld bestaat een aangepaste leerlijn. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien op zijn of haar eigen niveau. Alle leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Waar nodig bieden we extra zorg en begeleiding.

 

 

 

Digitaal onderwijs

Met verschillende devices benutten we de voordelen van digitale technologie in de klas, zonder de beproefde lesmethoden los te laten. Door de inzet van de oefensoftware kan elk kind op zijn eigen niveau leren. Leerlingen krijgen op basis van hun antwoorden precies die opgaven aangeboden die aansluiten bij hun eigen kunnen. Een ‘snelle’ leerling die de opgaven in korte tijd af heeft krijgt steeds moeilijker opdrachten te verwerken. Een wat ‘langzamere’ leerling krijgt extra oefenstof. De leerkracht wint tijd bij het nakijken en kan de vorderingen van de leerlingen in één oogopslag controleren. Meekomend voordeel is dat de kinderen al vroeg leren om te gaan met de kansen en de mogelijke gevaren van het internet.

 

‘Op De Weidevogel laten we de kinderen al kennismaken met Engels vanaf groep 1’

 

 

Kennismaken met Engels vanaf groep 1

Door tv en internet maken kinderen al vroeg kennis met andere landen en culturen. Op De Weidevogel laten we de kinderen al kennismaken met Engels vanaf groep 1. Jonge kinderen leren de taal snel en makkelijk. De groepen 1 tot en met 4 komen in aanraking met de Engelse taal tijdens de lessen van ‘Hallo Muziek’. We werken met een muziekmethode die ontwikkeld is in Engeland. Aan de hand van de liedjes pikken de leerlingen de eerste Engelse woordjes op. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) maken we gebruik van de methode ‘Groove me’. Deze methode biedt een doorlopende leerlijn tot het einde van de basisschool.

 

Bewegingsonderwijs

Kinderen hebben van nature de behoefte om te bewegen. Wij stimuleren dit nog extra door speciale sportdagen en een aantrekkelijk ingericht schoolplein waardoor we ook tijdens de pauzes en het buitenspelen gericht met de ontwikkeling van leerlingen bezig kunnen zijn. In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in de speelzaal. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer in de week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Ontdek je collega's

‘Kinderen weten altijd zulke wijze vragen te stellen, dat houdt mij ook scherp’

Yvonne, leerkracht op OBS De Weidevogel
OBS De Weidevogel Collega Yvonne

OBS IJdoornschool

Leren voor nu en later.

 

‘Mijn gevoel zegt hoe ik het ga maken’

 

Safia, groep 8

OBS IJdoornschool

Lees verder

 

OBS IJdoornschool

Alkmaarstraat 14
1024 TT Amsterdam
020 6363914
info@ijdoornschool.nl
ijdoornschool.nl

 

Middelpunt van de buurt

De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein. Onze school is het middelpunt van de buurt. Er zitten ruim 300 kinderen op de IJdoornschool. Ons prachtige nieuwe schoolgebouw is in 2017 opgeleverd.

 

Ons motto is: “leren voor nu en later”… een goede samenwerking tussen team, ouders en kinderen vinden we daarvoor erg belangrijk; we hebben elkaar nodig om samen te werken aan de toekomst van onze leerlingen.

 

Talenten ontwikkelen

Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Het bijbrengen van de basisvaardigheden taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven) en rekenen vinden wij zeer belangrijk. In alle groepen wordt goed les gegeven met de nieuwste methodes waarbij er digitale ondersteuning is op het digibord.

 

We verliezen echter de andere vakken niet uit het oog. Naast de methodes volgen we wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en we doen mee met muziek-, toneel- en dansprojecten. Op school is een uitgebreide schoolbibliotheek. We werken met het concept adaptief onderwijs. Dit is ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten.

 

Vreedzame school

De IJdoornschool is een Vreedzame School. Onze leerlingen leren aardig te zijn voor anderen. Conflicten worden op een vreedzame manier opgelost. Wij trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen tussen kinderen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap.

 

Daarnaast vinden wij bewegen en gezond eten erg belangrijk. We hebben inmiddels het predicaat “gezonde en sportieve school” gekregen.

Ontdek je collega’s

‘Creativiteit is het vermogen om verbindingen te maken tussen alles waar je leven mee gevuld is’

Sandy, leerkrachtondersteuner bevo
OBS IJdoornschool Collega Sandy

‘Vroeger vond ik het leuk om in wetten te duiken, die volledig te analyseren. Nu doe ik dat met de lesmethodes’

Anuska, Leerkracht
IJdoornschool

"Ruud investeert in relaties" Sanne

Sanne en Ruud, directie IJdoornschool
IJdoornschool

SBO Universum

Op SBO Universum is ruimte om te leren.

 

SBO Universum

Th. Weeversweg 4
1025 AW Amsterdam
020 6361539
info@sbo-universum.nl

sbo-universum.nl

 

Maatschappelijk betekenisvol

Universum is een speciale basisschool in de wijk Nieuwendam. Wij vinden het belangrijk om van maatschappelijke betekenis te zijn. Daarbij staan ontwikkeling, creativiteit, betrokkenheid en zelfvertrouwen bij ons hoog in het vaandel.

 

Bij leerlingen van SBO Universum is er sprake van leer-en/of gedragsproblemen. Naast vakken zoals taal en rekenen besteden wij ook aandacht aan praktijk- en cultuuronderwijs. Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en de wereld daarbuiten. Het team leert kinderen om zelfredzaam en van betekenis in de maatschappij te zijn.

 

 

Kleine klas

Elk kind heeft zijn sterke kanten, die benut worden om betrokkenheid bij het leren te vergroten. Voor ieder kind is een eigen plan om zijn of haar talent te ontwikkelen. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen. De leerkracht kan daardoor begeleiding goed afstemmen op de onderwijsbehoeften van elke leerling. Het schoolteam volgt onze leerlingen en begeleidt hen zodat zij klaar zijn om de grote oversteek te maken naar het voortgezet onderwijs.

 

De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Na schooltijd worden regelmatig (sportieve) activiteiten aangeboden. Verder vinden er verschillende activiteiten plaats zoals schoolreisjes, schoolzwemmen en schooltuinen. En activiteiten die te maken hebben met thema’s die in de klas behandeld worden.

‘De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen’

 

Zorgstructuur

Op SBO Universum is een heldere zorgstructuur waarbij de intern begeleider en zorgcoördinator een ondersteunende functie hebben. Verder werken er op school een logopedist, een senso-motorische trainer en een orthopedagoog. SBO Universum werkt nauw samen met het Ouder- en Kindteam Amsterdam en de gespecialiseerde jeugdzorgorganisaties.

 

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met de school. De zorgcoördinator is beschikbaar voor een kennismakingsgesprek en een uitgebreide intake. Op SBO Universum is een toelaatbaarheidsverklaring nodig om ingeschreven te kunnen worden.

Ontdek je collega’s

'Het juffenspel is favoriet'

Harmien, leerkracht
SBO Universum Collega Harmien

‘Het is eigenlijk topsport om voor de klas te staan’

Harmien Ypma, schoolleider in opleiding
SBO Universum Collega Harmien

"Ik wilde niet weg bij Innoord want ik voel mij erg gewaardeerd" Barbara van Schaik

Barbara van Schaik, leerkracht op SBO Universum
SBO Universum Collega Barbara

"Ik neem 45 jaar ervaring in het onderwijs mee, maar ken de school lang niet zo goed als Harmien. We vullen elkaar dus heel goed aan" Lex

Harmien en Lex, directie SBO Universum
SBO Universum Collega’s Harmien en Lex

OBS IJplein

Samen leren en talentontwikkeling aan het IJ,

zorgt voor een goede toekomst voor jou en mij.

 

OBS IJplein

Gedempte Insteekhaven 85
1025 BA Amsterdam
020 6341046
info@ijpleinschool.nl
ijpleinschool.nl

 

Een goede toekomst

Basisschool IJplein is een openbare basisschool op een prachtige locatie direct aan het IJ. Ruim 150 leerlingen en 25 personeelsleden en stagiaires gaan dagelijks naar obs IJplein.

 

Onze missie is: ‘Samen leren en talentontwikkeling aan het IJ, zorgt voor een goede toekomst voor jou en mij’.

 

Onze kernwaarden zijn: openheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en verantwoordelijkheid.

 

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een veilige sfeer en een positieve leeromgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen dan het beste uit zichzelf halen. We hebben een divers en gemotiveerd team. Divers op de IJpleinschool wil zeggen dat we jonge en ervaren leerkrachten hebben, vrouwen én mannen en verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd in ons team.

 

Taalontwikkeling en sociale vaardigheden

Taalontwikkeling en sociale vaardigheden krijgen veel aandacht, omdat een goede beheersing van de taal en sociaal vaardig zijn de kinderen verder helpt in hun brede ontwikkeling. We besteden ook veel aandacht aan sport, gezonde voeding, techniek en creatieve vakken zoals beeldende vorming, theaterlessen en muziek. Tussen de middag bieden we de Pauzecarrousel aan omdat we het belangrijk vinden dat zowel leerlingen als leerkrachten een moment van rust kunnen inlassen: voor een bescheiden bedrag kunnen leerlingen kiezen uit een aanbod van steeds wisselende creatieve en sportieve activiteiten onder deskundige begeleiding, maar er zijn ook diverse speelzones (buiten spelen, gezelschapsspelletjes, knutselen, digizone) waarin leerlingen onder begeleiding vrij kunnen spelen in de pauze.

 

 

‘Tussen de middag bieden we de Pauzecarrousel: een aanbod van steeds wisselende creatieve en sportieve activiteiten’

 

Op de IJpleinschool wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo. Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging zijn er mogelijkheden tot verdieping of aparte projecten. Het Doelab is er voor kinderen die liever vanuit de praktijk bezig zijn om zich diverse vaardigheden eigen te maken.

 

We hechten veel belang aan goede contacten met ouders/verzorgers en starten daarom elk schooljaar met een gesprek tussen ouders/leerlingen en de leerkracht. We weten dan goed wat we van elkaar kunnen verwachten. Om de leerlingen goed te kunnen volgen worden zowel de leerprestaties als de sociaal-emotionele ontwikkeling vastgelegd in leerlingvolgsystemen. Deze informatie delen we regelmatig met de ouders/verzorgers.

 

Tinteltuin

We werken nauw samen met de Tinteltuin (Kinderdagverblijf, VVE en Naschoolse opvang), gevestigd in het gebouw tegenover de school. Een doorlopende pedagogisch didactische aanpak zorgt ervoor dat kinderen soepel via voorschool en kinderdagverblijf naar de basisschool gaan.

Ontdek je collega’s

‘In alle vriendenboekjes van vroeger schreef ik al dat ik juf wilde worden’

Lieke, LIO-er
OBS IJplein Collega Lieke

‘De coronapandemie was de prikkel om dichterbij en concreter van betekenis te kunnen zijn’

Liliane, Zij-instromer
OBS IJplein Collega Liliane

‘Dat je zorgt dat een hele groep kinderen met elkaar overweg kan, dat vind ik een mooie uitdaging’

Stagiaire, Isa
OBS IJplein Collega Isa

De Taalschool

 

De Taalschool

 

 

De Taalschool

Mussenstraat 26
1021 CS Amsterdam
020 6361792
taalschool@innoord.nl

 

De Taalschool

 

De Taalschool is vrij nieuw bij Innoord en is gevestigd in een karakteristiek oud schoolgebouw. Er zijn twee soorten klassen bij de Taalschool: klassen voor nieuwkomers en de tussenvoorziening.

 

 
Nieuwkomers

 

Onze nieuwkomersklassen zijn bedoeld voor kinderen die uit een ander land komen, de Nederlandse taal nog niet machtig zijn en waarschijnlijk voor langere tijd in Nederland blijven. Deze kinderen worden op een reguliere basisschool (stamschool) aangemeld maar mogen eerst naar een nieuwkomersklas op de Taalschool komen om Nederlands te leren. Op de taalschool hebben we momenteel drie nieuwkomersklassen: 6-8, 9-10 en 11-12 jaar. Kleuters die nieuw in Nederland zijn gaan doorgaans meteen naar een reguliere basisschool. De meeste leerlingen van de nieuwkomersklassen verblijven hier een jaar waarna ze naar de reguliere stamschool teruggaan. De eerste beginselen van de Nederlandse taal worden dan beheerst. Gemiddeld duurt het vier jaar voordat deze leerlingen zich volledig hebben aangepast. Op de reguliere basisschool zullen zij zich dus op hun eigen leerlijn doorontwikkelen. Als het nodig is kan een leerling die de nieuwkomersklas verlaat op de reguliere basisschool nog extra ondersteuning krijgen van het Expertisecentrum van Innoord.

Aanmelden

Expertisecentrum

Interview met een medewerker
  

 
Tussenvoorziening
 

De meeste leerlingen van de nieuwkomersklassen verblijven hier een jaar waarna ze naar de reguliere stamschool teruggaan. De eerste beginselen van de Nederlandse taal worden dan beheerst. Gemiddeld duurt het vier jaar voordat deze leerlingen zich volledig hebben aangepast. Op de reguliere basisschool zullen zij zich dus op hun eigen leerlijn doorontwikkelen. Oekraïense kinderen die toch langer in Nederland blijven kunnen doorstromen naar een nieuwkomersklas en later naar een reguliere basisschool.
 
 
Meer informatie

Interview met een medewerker

Tussenvoorziening in het Jeugdjournaal

Ontdek je collega's

‘Een klas is toch een soort minimaatschappij’

Leerkracht van de toekomst: Stijn
De Taalschool Collega Stijn

‘Het is vooral belangrijk om de leerlingen simpele basisvaardigheden en -kennis bij te brengen zodat ze op het juiste niveau zitten als we terug naar Oekraïne kunnen’

Tetiana Zubar, leerkracht tussenvoorziening OBS Het Vogelnest
De Taalschool Collega Tetiana

"Bob is heel sterk in werken met mensen, mensen bij elkaar brengen. Hij stelt de goede vragen en ‘leest’ mensen goed" Vera

Vera en Bob, directie Taalschool
De Taalschool Collega’s Vera en Bob

IKC Overhoeks

Overhoeks verbreedt je horizon.

 

 

 

IKC Overhoeks

Grasweg 3

1031 HW Amsterdam
020 6304770
admin.overhoeks@innoord.nl
ikc-overhoeks.nl

 

Integraal kindcentrum Overhoeks

Openbare basisschool Overhoeks is in 2010 gestart in de Chrysantenstraat. In december 2020 worden wij een integraal kindcentrum (IKC). Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen dan bij ons terecht in ons nieuwe gebouw in de wijk Overhoeks. Dit betekent dat we ook kinderopvang voor 0-4-jarigen bieden en buitenschoolse opvang voor alle groepen.

Onze missie is de leerlingen op de toekomst voorbereiden. We zijn een centrum dat ruimte geeft voor ieder talent. Want ieder kind heeft een talent en elk talent is even belangrijk.

 

Als school verstaan we de kunst om het talent van iedere leerling te vinden en tot bloei te laten komen. De leerlingen krijgen optimaal de kans hun talenten te ontwikkelen. Dit biedt de kinderen zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn.

 

 

Wat maakt ons uniek?

  • Thematisch onderwijs, International Primary Curriculum (IPC) vanaf het begin. Uniek met ludieke start, kunstdocenten, fieldtrips, presentaties, voorstellingen.
  • Vernieuwend, doorlopend en onderwijs op maat: rekenen, taal en lezen (innovatieve lesmethoden/methodieken zoals Snappet).
  • Engelse les vanaf groep 1, voor alle leerlingen.
  • Vakspecialisten in huis: een aanzienlijk deel van de leerkrachten zijn naast leerkracht ook vakspecialist in bijvoorbeeld lezen, rekenen, taal, pedagogiek, gedrag, ICT, hoogbegaafdheid.
  • Doorlopend aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling met behulp van methode KIVA.
  • Balans en beweging in een gezonde school gesteund door Jump-In o.l.v. vakdocent bewegingsonderwijs.

‘Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken’

 

International Primary Curriculum

IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een – gebaseerd op de SLO-einddoelen – leerplan dat alle essentiële inhouden en doelen omvat. IPC is niet slechts een methodiek, maar een visie op het verbeteren van het leren. Niet wat we kunnen, maar wat we geleerd hebben, momenteel leren en gaan leren staat centraal. Dit geldt voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten en de gehele school; hierdoor vormen we een lerende organisatie.
Er zijn drie soorten van leren: Kennis, vaardigheden en inzicht/begrip. Deze hebben hun eigen kenmerken en manieren van onderwijzen. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

 

 

 

Leerlingen leren zich met IPC te verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen. Daarbij is er veel aandacht voor normen en waarden in verschillende culturen. Hierdoor krijgt burgerschap een structurele plaats binnen het curriculum. Ook zijn IPC-thema’s zeer geschikt om de leerlingen bewust te maken met duurzame ontwikkeling.

 

De wereld om ons heen is steeds internationaler gericht. Naast de vakinhoudelijke en de persoonlijke doelstellingen omvat IPC ook internationale doelstellingen. Zo leren de kinderen prettig om te gaan met elkaar. En ook leren ze samen te werken in de wereld waarin we een andere afkomst, achtergrond, talen, culturen en godsdienst kunnen hebben.

Ontdek je collega’s

‘Ik wil zorgen dat het vooral niet saai wordt in de klas. Actief onderwijs, dus!’

Ruth, Zij-instromer
IKC Overhoeks Collega Ruth

‘Juf Fenne, hoe heet jij?’

Fenne, Stagiaire
IKC Overhoeks Collega Fenne

"Minneke geeft leerkrachten de ruimte om bijvoorbeeld na een training of opleiding nieuwe waardevolle inzichten voor de school toe te passen in de praktijk" Julie

Julie en Minneke, IKC Overhoeks
IKC Overhoeks Collega’s Julie en Minneke

IKC De Buikslotermeer

Onze leerlingen voelen zich thuis op De Buikslotermeer.

 

IKC De Buikslotermeer

Breedveld 7
1025 PZ Amsterdam
020 6371265
info@debuikslotermeer.nl
debuikslotermeer.nl

 

Multiculturele, gezellig school

IKC De Buikslotermeer is een openbare school van ca. 230 leerlingen. Een multiculturele, gezellige school, midden in de wijk. Er wordt extra veel aandacht besteed aan taal, muziek en sociale vaardigheden. Om een veilige leer- en leefomgeving te creëren, hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang. De school werkt hierin samen met TintelTuin en overblijfouders. Het team van het gehele integrale kindcentrum werkt prettig samen en staat voor kwaliteit. Met z’n allen werken we aan kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en plezier in leren/spelen.

 

Op IKC De Buikslotermeer word je gezien en gehoord, als kind, ouder en als teamlid. Er is een groot gevoel van gezamenlijkheid en betrokkenheid. Hierdoor voelt iedereen zich hier snel thuis. We geloven erin dat een thuisgevoel en een veilig pedagogisch klimaat het leren positief beïnvloedt. Deze basis is niet alleen op school te ervaren, maar ook op de opvang van TintelTuin, onze partner van de alles-in-één school. Wij bieden een ononderbroken ontwikkeling aan kinderen van 0 tot 13 jaar en waar nodig ondersteuning op maat.

‘Met z’n allen werken we aan kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en plezier in leren/spelen’

 

Verschillende manieren van leren

Onze kinderen leren op verschillende manieren: door duidelijk instructies, door met anderen te ontdekken en te onderzoeken, en vanuit de praktijk. Hierbij kijken wij wat kinderen nodig hebben en betrekken we hen actief bij het leerproces. Een voorbeeld is de Kerst pop-up store. Leerlingen van groep 8 maken zelf kerstspullen, die worden verkocht. Met de opbrengsten worden nieuwe prullenbakken gekocht voor de school, zodat we het afval beter kunnen scheiden. Hierbij verdiepen zij zich o.m. in duurzaamheid, het maken van een begroting, het opstellen van een marketingplan en het bouwen van een website.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze aandacht en respect hebben voor anderen en hun omgeving. De kinderen van IKC De Buikslotermeer zijn nu al zelfbewuste, actieve wereldburgers.

Ontdek je collega’s

‘Het deed mij pijn te lezen dat sommige basisscholen dagenlang hun deuren moesten sluiten door een tekort aan leerkrachten’

Tom, Zij-instromer
IKC De Buikslotermeer Collega Tom

‘Dan gaan de leerlingen juichen, dat warmt gewoon je hart’

Emma, stagiaire
IKC De Buikslotermeer Collega Emma

‘Mijn leerkrachten stonden altijd voor mij klaar en dat wil ik ook doen voor kinderen’

Theresa, stagiaire
IKC De Buikslotermeer Collega Theresa

Montessorischool Azalea

We streven voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau.

 

‘Ik stel elke dag honderdduizend vragen, vooral als ik naar bed moet’

 

Emilia, groep 8

Montessorischool Azalea

Lees verder

 

Montessorischool Azalea

Azalea I
Azaleastraat 19-21
1032 BT Amsterdam
020-6341726

 

Azalea II
Varenweg 6
1031 CB Amsterdam

020-6341726

 

info@montessori-azalea.nl

www.montessori-azalea.nl

 

Openbare basisschool

Als montessorischool streven we voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau. Wij werken vanuit de pedagogiek en didactiek die Maria Montessori ontwikkeld heeft. De montessoriwerkwijze heeft de afgelopen jaren wel wat veranderingen ondergaan. We werken met twee of drie leerjaren in een groep en naast het Montessorimateriaal wordt er ook met andere, moderne hulpmiddelen en methodes gewerkt. De basis van het onderwijs blijft respect voor elkaar en de opvoeding tot zelfstandigheid. We dagen het kind uit om zelfstandig en verantwoordelijk in het leven te staan en bewuste keuzes te maken.

 

 

 

Montessorischool Boven ’t IJ is een grote openbare basisschool voor Montessorionderwijs. De school heeft op dit moment drie adressen waar dit montessorionderwijs wordt verzorgd. Het gebouw op Kampina telt 15 groepen, de Azaleastraat huisvest 10 groepen, en de Varenweg huisvest 4 groepen. De schoolgebouwen van de Kampina en de Azaleastraat liggen beide in een rustige straat; locatie Azalea 2 (Varenweg) deelt het gebouw tijdelijk met de St. Rosaschool. De school wordt bezocht door zo’n 680 kinderen waarvan 320 op de twee Azalea locaties, en 360 op Kampina. De schoolbevolking is een doorsnede van de bevolking van Amsterdam Noord. De school heeft een fijn team van ongeveer 65 leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

‘Kinderen die extra zorg nodig hebben worden o.a. begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas’

 

Ontwikkeling leerlingen

Als montessorischool streven we voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau. Wij werken vanuit de pedagogiek en didactiek die Maria Montessori ontwikkeld heeft. De montessoriwerkwijze heeft de afgelopen jaren wel wat veranderingen ondergaan. We werken met twee of drie leerjaren in een groep en naast het Montessorimateriaal wordt er ook met andere, moderne hulpmiddelen en methodes gewerkt. De basis van het onderwijs blijft respect voor elkaar en de opvoeding tot zelfstandigheid. We dagen het kind uit om zelfstandig en verantwoordelijk in het leven te staan en bewuste keuzes te maken.

 

De kinderen die extra zorg nodig hebben worden o.a. begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas. De school werkt met een modern leerlingvolgsysteem. Er worden twee keer per jaar toetsen afgenomen om de ontwikkeling van alle kinderen te volgen en daar waar nodig extra aandacht te geven.

Ontdek je collega's

‘Ik hoop kaders te bieden waarin mensen zelf eigenaarschap kunnen nemen’

Beike, adjunct-directeur
Montessorischool Azalea Collega Beike

‘Het opzetten van Azalea 2 was geweldig om te doen’

Lies, adjunct-directeur
Montessorischool Azalea Collega Lies