IKC NoordRijk

Wij stellen het kind centraal met al zijn of haar talenten.

‘Meester Alten runt onze klas als een bedrijf. Hij is eigenlijk meer onze manager dan onze meester’

 

Sophie, groep 8

IKC NoordRijk

Lees verder

 

IKC NoordRijk

Braeburnstraat 1
1036 LD Amsterdam
020 3372192
info@ikcnoordrijk.nl
ikcnoordrijk.nl

 

Visie en missie

IKC NoordRijk werkt succesvol aan de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters en een goed pedagogisch klimaat. Denkt u hierbij aan: werken met dezelfde thema’s, overdrachtsgesprekken bij de overgang van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar de basisschool, woordenschatontwikkeling via de methode LOGO3000 (doorgaande leerlijn 2-8 jarigen).

 

Bij ons op school is het belang van passend onderwijs geïntegreerd. Wij bieden een passend aanbod voor alle kinderen of zoeken de expertise om kinderen met meer hulpvragen te helpen. Dit gebeurt, in overleg met ouders, zowel onder als na schooltijd. In de praktijk betekent het dat de leerkrachten geschoold worden om elk kind een passend aanbod te bieden.

 

 

Wij zijn op dit moment bezig met de certificering om een Jump-In school te worden. De Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat kinderen gezond eten en veel bewegen. Het scholenprogramma Jump-In helpt scholen gezondheid op de agenda te zetten en met name dat kinderen veel gaan en kunnen bewegen. De school beschikt over een grote gymzaal en speelzaal om dit mogelijk te maken. Beweegonderwijs staat hoog op het programma.

 

Samen met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin werken we aan een gemeenschappelijk doel. De visie hierbij is leren vanuit intrinsieke motivatie. “Wij stellen het kind centraal met al zijn of haar talenten. IKC NoordRijk is een stimulerende plek waarin iedereen zichzelf ontdekt en waarin we samen groeien”. De praktijk betekent het dat we uitgaan van de talenten van de kinderen, de een leert door te doen, de ander moet het voor zich zien. We werken binnen het Integraal Kindcentrum het hele jaar door met thema’s en binnen die thema’s kunnen de kinderen de onderzoeksvragen kiezen die bij ze passen. De school werkt niet met aparte methoden voor geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. De onderwerpen uit deze methoden worden uitgewerkt in de thema’s waar de kinderen drie keer per week aan werken.

 

Beeld van de school in de wijk

IKC NoordRijk is een groeischool in de nieuwbouwwijk de Bongerd in Amsterdam Noord. Wij zijn het enige Integraal Kindcentrum in de buurt dat werkt met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De verwachting is dat dit zal uitbreiden door de jonge gezinnen die zullen gaan wonen in de (nog te bouwen en op te leveren) huizen in de wijk. Het huidige leerlingenaantal is 414. De groepen zijn bewust klein gehouden. Wij hebben op het moment 5 kleutergroepen, drie groepen 3, drie groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en 1 groep 8.

‘IKC NoordRijk is een stimulerende plek waarin iedereen zichzelf ontdekt en waarin we samen groeien’

 

Vreedzame IKC

Op IKC NoordRijk werken wij met de methode “De Vreedzame School”. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Deze methode beschouwt de groep binnen het IKC als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, kinderen samen leren beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We willen dat kinderen zorgzaam zijn en zich verantwoordelijk voelen voor anderen. We werken met elkaar aan democratisch burgerschap en zorgen als medewerkers dat kinderen kunnen oefenen in democratische praktijken. Wij willen kinderen een stem geven en hen tegelijkertijd leren om op een verantwoorde manier met die stem om te gaan. Dat betekent in de praktijk dat de leerlingen geleerd wordt om op een simpele manier aan te geven dat zij iets niet prettig vinden en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

 

In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

  • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
  • het creëren van een positieve sociale en morele norm
  • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Ontdek je collega’s

'Ik hoop dat iedere leerling aan zijn of haar trekken komt en zich kan ontwikkelen op zijn of haar interessegebied'

Lex, leerkracht
IKC NoordRijk Collega Lex

‘De relatie met de leerlingen vind ik heel belangrijk, dus ik investeer veel tijd in individueel contact, tussendoor of buiten of na school’

Sabine, Zij-instromer
IKC NoordRijk Collega Sabine

‘Ik krijg de kans om Engelse liedjes en spelletjes te integreren in mijn lessen’

Lotte, LIO-er
IKC NoordRijk Collega Lotte

"Tijdens mijn werk doe ik ervaring op die ik tijdens mijn stage weer kan toepassen en andersom" Onno van Griethuijsen

Onno van Griethuijsen, klassenassistent én stagiair
IKC Noordrijk én De Vier Windstreken Collega Onno

“Carola houdt zicht op de kwaliteitscyclus en de uitvoering van het jaarplan en ik houd me meer met de organisatorische en uitvoerende taken bezig” Mireille

Carola en Mireille, directie NoordRijk
IKC NoordRijk Collega’s Carola en Mireille