Nieuwe adjunct-directeur De IJdoornschool

‘De populatie van de school past goed bij mij omdat hier grote uitdagingen liggen. Een deel van de kinderen op school spreekt bijvoorbeeld geen Nederlands thuis, dus voor hen is goed onderwijs extra belangrijk. En daar sta ik voor, ik wil werken waar dat het hardst nodig is.’

Minggus Hentzepeter is onlangs gestart als adjunct-directeur op De IJdoornschool. 

 

Na het behalen van mijn UPvA-diploma ben ik als leerkracht in Amsterdam Zuidoost gaan werken. Later kwamen daar directieondersteunende taken en een bovenschools project over de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs bij. Dankzij dit project kunnen leerlingen van groep acht al één dag per week naar de middelbare school zodat hun landing daar zo zacht mogelijk wordt. Ook was ik coördinator van het bovenschoolse leerteam Kansengelijkheid waarbij de handreiking ‘Handelen vanuit hoge verwachtingen’ is ontwikkeld voor leerkrachten. Ondertussen deed ik eerst de masteropleiding Onderwijswetenschappen en daarna de schoolleidersopleiding. Na zeven jaar had ik de basisschool waarop ik werkte zien groeien van een krappe voldoende naar een goed en vond ik het tijd om ergens anders te gaan kijken.

 

Ik heb naar de functie van adjunct-directeur op De IJdoornschool gesolliciteerd omdat dit in twee jaar tijd de eerste vacature was die me echt aansprak. De populatie van de school past goed bij mij omdat hier grote uitdagingen liggen. Een deel van de kinderen op school spreekt bijvoorbeeld geen Nederlands thuis, dus voor hen is goed onderwijs extra belangrijk. En daar sta ik voor, ik wil werken waar dat het hardst nodig is. 

 

Ik probeer leerkrachten vertrouwen te geven en te laten meedenken. Autonomie vind ik belangrijk. Ik geloof dat iedereen zijn of haar eigen expertise en talenten heeft en dat we die moeten bundelen. En ik geloof heel erg in samendoen. Het maakt niet uit wie het goede idee inbrengt, als het toepasbaar is en bij de visie en de doelen van de school past, dan moeten we ervoor gaan. 

 

Directeur Sanne Vernet en ik hebben nog geen harde taakverdeling gemaakt. Tot de herfstvakantie neemt ze mij overal in mee en volg ik het inductieprogramma van Innoord waarbij elke week een ander onderwerp aan bod komt.

 

We hebben een hoop dingen in gedachten waar we dit schooljaar aan willen werken. Onze prioriteit is de basis op orde hebben. Daarnaast bekijken we ons pedagogisch klimaat kritisch. Staat iedereen er nog achter? Moeten we dingen aanpassen? Als leidraad hiervoor zijn we gestart met het verbetertraject van ONA ExCEL. Dit traject biedt twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek.  

 

Ik kijk het meest uit naar de groei die onze leerlingen gaan doormaken. Het is mijn streven dat iedere leerling een zo passend mogelijke vervolgstap kan maken na groep acht. Daarvoor is het belangrijk dat de basisvaardigheden op orde zijn, en moeten we ervoor zorgen dat leerlingen hun talenten ontdekken en een brede kijk op de wereld ontwikkelen. 

‘Het maakt niet uit wie het goede idee inbrengt, als het toepasbaar is en bij de visie en de doelen van de school past, dan moeten we ervoor gaan.’

Minggus

Ontmoet andere collega's

Nieuwe schoolleiding Montessorischool Azalea

#Talentgroeitinnoord

 

‘We zitten niet ieder op onze eigen locatie, maar doen echt beide locaties samen. We vinden het belangrijk dat we één team vormen, omdat we één school zijn. We kijken ernaar uit dat we over een paar jaar met z’n allen weer samen in een nieuw gebouw zitten.’

Lies Sminia en Beike van den Eeden vormen sinds dit schooljaar de schoolleiding van Montessorischool Azalea.

 

 

Beike: Ik begon als leerkracht op een Montessorischool. Daarna werd ik opleidingscoördinator waarbij ik studenten heb begeleid, het opleidingsteam heb aangestuurd en het zij-instroomtraject heb opgezet. Maar ik miste in die functie de schoolcontext. Omdat ik al eerder de schoolleidersopleiding had gedaan, heb ik gesolliciteerd als adjunct-directeur bij Innoord. Wel hebben we toen afgesproken dat ik de opleiding opnieuw zou doen omdat er veel veranderd was in de loop van de tijd.

 

Lies: In het tweede jaar van de Pabo liep ik stage bij Montessori Boven ‘t IJ (ook van Innoord). Ik deed daar ook mijn LIO, nam al snel een dag per week een klas over en ben daar tien jaar gebleven. In 2010 was er in Amsterdam-Noord behoefte aan meer Montessorionderwijs en heb ik samen met collega Marloes Speelman een tweede locatie van Montessori Boven ‘t IJ op de Azaleastraat geopend. Een paar jaar geleden was deze tweede locatie zo gegroeid dat we een dependance nodig hadden. Hier werd ik locatieleider. Ik werd gevraagd de schoolleidersopleiding te volgen. Die deed ik samen met Beike. Sinds afgelopen jaar is onze school zelfstandig onder de naam Montessorischool Azalea.

 

Beike: We voeren samen de schoolleiding, waarbij Lies schoolleider is en ik de adjunct. ‘We zitten niet ieder op onze eigen locatie, maar doen echt beide locaties samen. We vinden het belangrijk dat we één team vormen, omdat we één school zijn. We kijken ernaar uit dat we over een paar jaar met z’n allen weer samen in een nieuw gebouw zitten.’ We gaan vanaf 2027 samen met middelbare school Metropolis en een sporthal van de gemeente een campus vormen op het huidige Nieuwe-Havoterrein.  

 

Lies: We zijn het schooljaar begonnen met een zo goed als volledige bezetting. Dat komt mede doordat we heel actief contacten warm houden en verbinding hebben met de Pabo. We zijn een groeischool en een opleidingsschool dus we hechten veel belang aan het begeleiden van aankomende leerkrachten. 

 

Beike: Lies houdt zich bezig met de nieuwbouw en facilitaire zaken. Ik richt me voornamelijk op financiën, overblijf en andere meer operationele zaken. Personele zaken en de MR doen we samen. Het is geweldig om samen aan dit avontuur te beginnen.  

 

Lies: We worden goed begeleid en ondersteund. Sanne Vernet, de directeur van de IJdoornschool, is aangewezen als mijn maatje. Met haar neem ik geregeld de bedrijfsvoering door. En onze interim-directeur van vorig jaar (Petra Toor) kan ik nog steeds raadplegen als coach en als projectleider van onze nieuwbouw. Onze tweewekelijkse gesprekken zijn nu vooral praktisch van aard, later verschuiven ze meer richting persoonlijk leiderschap.  

 

Beike: We hebben op dit moment een aantal nieuwe collega’s die nog niet Montessori-geschoold zijn. Vandaar dat we veel aandacht besteden aan professionalisering. Wat de leerlingen betreft heeft rekenen onze prioriteit, want we signaleren nog steeds achterstanden naar aanleiding van de lockdowns. Ook burgerschap, in het Montessorionderwijs beter bekend als kosmisch onderwijs, staat boven aan ons lijstje. We sturen op vrijheid in gebondenheid. 

 

Lies: We zijn vorig jaar begonnen met werken in kortdurende leerteams (agile). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld een format voor een kindportfolio/formatief evalueren, leerkracht-kindgesprekken en de voorbereide omgeving. 

 

Beike: Ik kijk er het meest naar uit dat we over een tijdje met de hele school in één gebouw zitten. Daar werken we naartoe. 

 

Lies: En ik verheug me erop om de vorig jaar ingezette ontwikkelingen verder te brengen. Dat is belangrijk voor de rust in de school. Ik ben er trots op dat we met dit team de ontwikkelingen met veel plezier voortzetten. 

‘Ik verheug me erop om de vorig jaar ingezette ontwikkelingen verder te brengen. Dat is belangrijk voor de rust in de school. Ik ben er trots op dat we met dit team de ontwikkelingen met veel plezier voortzetten.’

Lies

 

Ontmoet andere collega's

Nieuwe directeur SBO Universum

‘Mijn grootste streven is voor ieder kind een passende onderwijsplek, daarnaast vind ik het belangrijk als schoolleider dat mijn collega’s ruimte krijgen om autonoom te werken en ik daarin hun professionaliteit stimuleer. ’

Agnes van der Veen is afgelopen voorjaar begonnen als directeur bij SBO Universum. 

 

Ik krijg energie van de dynamiek die vernieuwing en verandering met zich meebrengt. Na een groot aantal jaren in het regulier onderwijs, als leerkracht en directeur, besloot ik vanuit die behoefte de overstap te maken naar speciaal basisonderwijs. Hier is mijn liefde voor het kind met specifieke onderwijsbehoefte aangewakkerd. Na vijf jaar, waarin ik samen met externe partners en mijn team, vooral bezig ben geweest met de doorontwikkeling van een onderwijszorgsetting voor het jonge kind en deze organisatie een mooie basis had, was ik toe aan een nieuwe uitdaging en koos ik voor de overstap naar cluster 2 (TOS). Helaas voelde het cluster 2 onderwijs niet passend voor mij. Daarom kwam ik tot het besluit om daar te stoppen zonder dat ik een vervolgfunctie had. 

 

De functie van directeur op SBO Universum die op Linkedin voorbij kwam sprak mij aan omdat ik graag in het openbaar onderwijs en het SBO werk. De opdracht om vorm te geven aan een visie op SBO-onderwijs en eraan bijdragen om ieder kind onderwijs en kansen te bieden binnen Innoord triggerde mij ook. Ik streef naar een passende onderwijsplek voor ieder kind in Noord.

 

Toen ik eind vorig schooljaar begon op SBO Universum kwam er veel op me af. De school zat in de afrondende fase van het schooljaar en er moesten veel zaken afgemaakt worden. Gelukkig stond hier al een heel toegewijd en betrokken team met een adjunct-directeur die de school gedragen heeft.

 

Dit schooljaar gaan we verder met wat er al is, zoals met de leerteams, verdere versterking van het pedagogisch handelen en een flinke impuls aan het reken- en woordenschatonderwijs. We hebben als school de mogelijkheid gekregen om ons te ontwikkelen als familieschool. De opbrengst van dit schooljaar moet dan ook wat mij betreft een visie zijn op ons onderwijs en op welke wijze wij vorm gaan geven aan de familieschool. 

 

Ik wil graag investeren in het versterken van de relatie met de gezinnen en externe organisaties rond onze school. Het is belangrijk om ouders als partners mee te nemen in de ondersteuning en begeleiding van hun kinderen en daar waar nodig de juiste externe partners bij te betrekken. Zo creëeren we een spilfunctie voor SBO Universum, zodat we de leefomgeving versterken en de kinderen hierdoor in een kansrijkere omgeving opgroeien.  

 

Ik verheug me op het komend schooljaar, op het ontdekken van ieders kwaliteiten, zowel bij de leerlingen en hun ouders als bij het team.

‘We hebben als school de mogelijkheid gekregen om ons te ontwikkelen als familieschool. De opbrengst van dit schooljaar moet dan ook wat mij betreft een visie zijn op ons onderwijs en op welke wijze wij vorm gaan geven aan de familieschool. ’

Agnes

 

Ontmoet andere collega's

Nieuwe interim-directeur IKC Overhoeks

‘Ik maakte de overstap van een stafbureau naar een school omdat ik weer meer met onderwijs bezig wilde zijn. Interimmer zijn is niet per se mijn ambitie, maar ik wil het een periode doen om ervan te leren. Het is de eerste keer dat ik in een grote stad werk. Dat is een van de zaken die mij aantrokken toen WVS Onderwijs deze functie voorstelde.’

Jim van Geest is onlangs gestart als interim-directeur bij IKC Overhoeks. 

 

Voordat ik hier begin dit schooljaar startte heb ik veel verschillende functies binnen het onderwijs gehad, maar wel altijd gericht op de ontwikkeling van kinderen. Ik begon met tien jaar voor de klas. Daarna merkte ik dat het tijd was voor iets anders. In het onderwijs kun je dan de zorgkant of de managementkant op. Na het opzetten van een familieklas en bovenschoolse plusklas koos ik toch voor schoolmanagement en werd ik locatieleider van een beginnende school die tijdens mijn aanstelling van 30 naar 400 leerlingen ging.

 

Toen ik het opzetten van een groeischool in de vingers had, wilde ik graag een grote school met meerdere locaties van koers laten veranderen. Vervolgens ben ik Hoofd Personeel en daarna Manager Onderwijskwaliteit op een stafbureau geweest. Als laatste heb ik de organisatie van een stafbureau onderzocht en ge(re)organiseerd. En nu ben ik voor het eerst interim-directeur. Bij elke nieuwe functie die ik bekleed wil ik zelf ook graag iets leren.   

 

Ik maakte de overstap van stafbureau naar school omdat ik weer meer met onderwijs bezig wilde zijn. Interimmer zijn is niet per se mijn ambitie, maar ik wil het een periode doen om ervan te leren. Het is de eerste keer dat ik in een grote stad werkt. Dat is een van de zaken die mij aantrokken toen WVS Onderwijs deze functie voorstelde. 

 

Ik probeer een mensgerichte directeur te zijn. Ik wil graag dat mensen het goed hebben, maar ik ben ook duidelijk. Ik betrek iedereen er zo veel mogelijk bij en ben zo transparant mogelijk, ook in processen. Mensen kunnen van mij een filter en stevige back-up verwachten. Ik zal altijd achter het team staan.

 

De start met het team van IKC Overhoeks was echt leuk! Het is een sociaal team dat openstaat voor nieuwe dingen. Ook zie ik nu al dat het harde werkers zijn die focus hebben op wat nodig is. Het is mooi om te zien dat het team veel vrijheid en verantwoordelijkheid heeft en neemt. 

 

De bestuurder van Innoord heeft me een duidelijke opdracht meegegeven. Naast de dagelijkse leiding ga ik me ook richten op onder andere de verkeersveiligheid rond de school, maatschappelijke ontwikkelingen en interne en externe communicatie. 

 

Het is voor het team best spannend om dit schooljaar te beginnen met een interim-directeur én twee nieuwe intern begeleiders, maar ik voel wel alle steun uit het team. Ik kijk ernaar uit om alles wat in gang gezet is samen met mijn nieuwe collega’s verder te ontwikkelen en hoop dat de leerlingen met evenveel plezier naar school blijven komen.  

De start met het team van IKC Overhoeks was echt leuk! Het is een sociaal team dat openstaat voor nieuwe dingen. Ook zie ik nu al dat het harde werkers zijn die focus hebben op wat nodig is. Het is mooi om te zien dat het team veel vrijheid en verantwoordelijkheid heeft en neemt. ’

Jim

 

Ontmoet andere collega's

Nieuwe directeur OBS IJplein

‘Ik geniet ervan om met het team samen te werken. Ik sta wel aan het roer, maar als de anderen er niet zijn, dan dobbert het schip gewoon rond. De grote cruiseschepen draaien hier voor de deur altijd een rondje op het IJ, maar de kapitein van zo’n groot schip kan echt niet zonder de sleepboten van de havendienst. Dat is hier net zo’

Zij-instromer Annemiek Lamers is onlangs gestart als directeur van OBS IJplein. 

 

Ik heb 28 jaar in de media gewerkt, onder andere bij sales, marketing en communicatie. Het onderwijs trok me al heel lang, maar ik wist nooit in welke rol ik mezelf dan zag. Ik dacht namelijk dat je voor de klas moet hebben gestaan om directeur te kunnen worden. Maar in een gesprek met een coach kwam ik erachter dat dat niet per se noodzakelijk is. 

 

Ik besloot mee te lopen op een school van Innoord en merkte al snel dat je als directeur aan de knoppen draait voor leerlingen, leerkrachten en ouders en dat ik in die functie dus heel goed het verschil kan maken voor deze gouden driehoek. Niet lang daarna ben ik met de schoolleidersopleiding begonnen. Het was een heel druk jaar waarin ik mijn baan, mijn studie en het stagelopen combineerde. 

 

De overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs vond ik moeilijk. Niet dat ik ooit aan mijn keuze getwijfeld heb, maar mijn overstap heeft bijvoorbeeld ook heel veel invloed gehad op mijn gezin. Ze zagen me het afgelopen jaar nauwelijks. Daarnaast heb ik mijn bedrijfsauto ingeleverd, ben ik minder gaan verdienen en heb ik mijn vrienden minder kunnen zien. Ik zou anderen dan ook aanraden om omscholen niet te onderschatten en een coach in de arm te nemen. 

 

Maar ik ben ervan overtuigd dat je als zij-instromer met leidinggevende ervaring enorm waardevol kunt zijn voor het onderwijs. Je kunt sneller door organisatiestructuren prikken, minder snel accepteren dat iets nou eenmaal zo gaat omdat je weet dat het ook anders kan en daarmee ook mensen verrassen. Je kunt de kwaliteiten van je team zien en eruit halen. Onderwijsmensen zijn zo gemotiveerd, je zou gek zijn als je die inzet niet benut. 

 

Op mijn eerste dag bij OBS IJplein dacht ik: ben ik wel de juiste persoon om deze school met deze leerlingen te leiden? Maar ik heb besloten om me volledig op deze kinderen te focussen, ik ga de barricades voor ze op. Mijn rol als directeur is hier zo impactvol! 

 

Ik geniet ervan om met het team samen te werken. Ik sta wel aan het roer, maar als de anderen er niet zijn, dan dobbert het schip gewoon rond. De grote cruiseschepen draaien hier voor de deur altijd een rondje op het IJ, maar de kapitein van zo’n groot schip kan echt niet zonder de sleepboten van de havendienst. Dat is hier net zo. Ik kom geen directeurtje spelen, ik wil er écht voor iedereen zijn. Het doet me goed dat dit al gezien wordt. Er hangt al een prachtig hartje op mijn prikbord dat door een leerling geknutseld is. 

 

 

 

“Op mijn eerste dag bij OBS IJplein dacht ik: ben ik wel de juiste persoon om deze school met deze leerlingen te leiden? Maar ik heb besloten om me volledig op deze kinderen te focussen, ik ga de barricades voor ze op. Mijn rol als directeur is hier zo impactvol! ’

Annemiek

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: De Poolster

Bovenschools directeur: Conny van Coesant

Locatiedirecteur: Martine Koppers

 

Conny: Ik vind het belangrijk dat we als team en schoolleiding de Daltongedachte uitstralen. Dat de medewerkers dat wat ze hun leerlingen gunnen ook zichzelf gunnen. En voor de toekomst hoop ik dat iedereen hier op school het groepensysteem los durft te laten en zich in het toekomstige gebouw thuis voelt op de leerpleinen. Hiervoor is een team nodig dat elkaar vertrouwt en ondersteunt en waarin ieders talent gezien wordt.

 

Martine: Ik wil daar nog stabiliteit, saamhorigheid en het nieuwe gebouw aan toevoegen. Dat is wat ik ons team gun. Het is wel jammer om dit oude gebouw te verlaten, maar het begint ook wel een belemmering te vormen voor het verder ontwikkelen van onze visie. Onze kernwaarden zijn durven, dromen, denken, doen, delen. Allemaal met de D van Dalton. Alles volgt deze vijf kernwaarden, zoals onze regels, onze agenda en ons weekoverleg. 

 

Conny: Martine is de kapitein op dit schip. Ik hang daarboven en ben vooral bezig met innovatie en beleid. Als ik iets heb bedacht gaan we samen brainstormen en wanneer het praktisch wordt gaat Martine ermee aan de slag. 

 

Martine: Ik doe inderdaad alle praktische dingen en Conny de grote lijnen en het toekomstbeeld. Zij is daar de trekker van, maar uiteraard betrekt ze me overal bij. In mijn rol als locatiedirecteur kun je verzanden in de dagelijkse dingen. Conny zorgt ervoor dat ik ook over de grote lijnen na blijf denken, bijvoorbeeld op de studiedagen. 

 

Conny: Ik vind Martines manier van werken naar mij en de medewerkers heel fijn. Ze heeft een geweldige manier om belangrijke zaken op een eerlijke manier te benoemen. En het is fijn dat we samen kunnen lachen én huilen. We zijn alle twee heel open naar elkaar en het team. Martine heeft daarnaast een bijzondere manier waarop zij een vraag kan stellen die niemand zou stellen waardoor alles ineens veel duidelijker wordt. Zo’n vraag is kritisch, sturend en open tegelijk. Daar hebben we heel veel aan. Niet dat anderen de vraag niet durven te stellen, maar alleen Martine komt erop.

 

Martine: Conny is een oude rot in het vak. Maar absoluut niet oud. Waar haalt ze steeds weer de energie vandaan om de schouders eronder te zetten? Dat bewonder ik. En Conny ís Dalton, ze ís onderwijs. Ze heeft altijd een oplossing en geeft iedereen het gevoel dat je niets fout kunt doen. Hierdoor voel je je vrij, niet beperkt. We sparren veel, maar ze laat ons ook ons ding doen. Ze stuurt alleen bij om te voorkomen dat we onderuit gaan. 

 

Conny: Plannen is niet Martines grootste talent. De waan van de dag slokt haar vaak op, want ze lost graag dingen op voor mensen. Het team en de leerlingen gaan altijd voor, zelfs voor mij. Dan loop je het risico dat langetermijndingen blijven liggen. Maar door deze prioriteiten te stellen dragen alle collega’s haar wel op handen.

 

Martine: Op de ene dag dat zij alleen op De Poolster is en ik niet kan ze soms verbaasd zijn als iets anders gaat dan ze dacht doordat ik dat zo besloten heb. Afstand nemen vindt ze moeilijk. En afkappen trouwens ook. 

 

Conny: Ik vind het bijzonder dat Martine maar één soort thee drinkt, alleen brandnetel-citroengras. Deze neemt ze ook overal mee naartoe, zelfs op vakantie. En ze houdt maar niet op over haar verjaardag. Al ver van tevoren is ze daar zenuwachtig over. Zal iedereen zich wel aan haar verlanglijstje houden? 

 

Martine: Conny blijft stug uit ons oude koffieapparaat drinken terwijl we allang een betere hebben. Ze heeft ook moeite met dit gebouw verlaten vanwege de charme en de gezelligheid. Haar guilty pleasure is drop, zoet en zacht. En de planten hier op school geeft ze net zoveel aandacht als de leerlingen. Alle stakkers worden opgelapt, en met succes! Ze komt in de schoolvakanties zelfs terug naar school om ze met liefde te verzorgen. 

‘Conny ís Dalton, ze ís onderwijs. En ze geeft iedereen het gevoel dat je niets fout kunt doen’

 

Martine

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: OBS Twiske

Directeuren: Arie Wim Kars en Maite Merk

 

Maite: De guilty pleasure van Arie Wim is patat, o nee: friet. En je moet hem echt geen rauwe tomaat geven, dat overleeft hij niet. Arie Wim weet echt alles van muziek. En niet alleen van vroeger, maar ook van nu. Hij gaat naar Pinkpop en Lowlands en fietst zo vaak mogelijk van zijn huis in Hoorn naar OBS Twiske in Amsterdam-Noord. Hij houdt enorm van grapjes maken, maar kan ook heel serieus zijn. Hij houdt van lekker eten en drinken én van zijn meisje. Partner of vriendin vindt hij stomme woorden. 

 

Arie Wim: Toen Maite en ik gingen samenwerken had ik een belangrijk verzoek voor haar: wees altijd eerlijk en zeg alles tegen me, ook kritiek. En dat doet ze gelukkig. Ze kan heel uitgelaten zijn, is dol op personeelsfeestjes. Ze heeft de grootste auto van heel Innoord. Wel met een dik kussen op de bestuurdersstoel en klosjes op de pedalen, anders komt ze er niet bij, haha! We zijn ook vast een grappig team om te zien, ik extreem lang en zij een stuk kleiner. 

 

Maite: Heel soms is Arie Wim wat kort door de bocht, maar daar mag ik ook gewoon iets van zeggen. Eerst is hij het dan niet met me eens, maar later vaak wel. Hij vindt het moeilijk om dingen los te laten. Hij delegeert wel, maar is dan alsnog graag overal van op de hoogte. Hij is extreem betrokken. Arie Wim is nogal lang van stof. Een briefing van hem duurt drie keer zo lang als die van mij. Hij vertelt er allerlei details bij. Als hij met pensioen gaat moet hij schrijver worden, vind ik.

 

Arie Wim: Ik ben dankbaar dat ik de directie van OBS Twiske samen met een vrouw vorm omdat het team ook grotendeels vrouwelijk is en we elkaar goed aanvullen. Ik ben intens blij met haar. Ik kan bij Maite zijn wie ik ben. Ik vertrouw haar blindelings en ze heeft mijn vertrouwen nog nooit geschaad.

“Ik kan bij Maite zijn wie ik ben. Ik vertrouw haar blindelings en ze heeft mijn vertrouwen nog nooit geschaad”

 

Arie Wim

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: De Taalschool

Coördinator: Bob van der Schaaf

Onderwijscoördinator: Vera de Groote

 

Bob: We zijn dit jaar als Taalschool gestart, nu een school speciaal voor nieuwkomers. Een mooi moment om kritisch te kijken hoe we alles organiseren en uitvoeren. De dingen die goed gaan bewaren we en de andere dingen proberen we te verbeteren. Zo willen we bijvoorbeeld dat het duidelijker en bekender wordt hoe de inschrijfprocedure verloopt. En we zoeken uit wat voor ons het beste leerlingvolgsysteem is.  

 

Vera: En we doen dit allemaal met z’n allen. Hierdoor worden veranderingen breed gedragen. Ik ben vanuit het Expertisecentrum waar ik als rekenspecialist en orthopedagoog werk gedetacheerd bij de Taalschool en werk hier één dag per week. Mijn focus ligt vooral op de grote lijnen. Bob houdt zich daarnaast ook met alle dagelijkse dingen bezig, zoals ziektevervanging, nieuwe leerkrachten aannemen, inrichting van de school, de begroting. We zijn net met twee groepen uitgebreid die met de bus vanuit hun opvanglocatie gebracht worden. We zitten nu op zeven groepen en komen al behoorlijk wat ruimte tekort voor de ondersteuning

 

Bob: Vera weet ontzettend veel, ze denkt snel, kan goed schakelen en heeft een prettige persoonlijkheid. (En dit vindt ze heel ongemakkelijk om te horen, haha) Zo heeft ze de studiedagen erg goed georganiseerd. We hebben vijf speerpunten opgesteld en vervolgens enkele daarvan geselecteerd om als eerste uit te werken. 

 

Vera: Bob is heel sterk in werken met mensen, mensen bij elkaar brengen. Hij stelt de goede vragen en ‘leest’ mensen goed. Ook is hij heel rustig en heeft hij er altijd vertrouwen in dat alles goed komt. Hij kan goed luisteren én goed zijn punt maken en knopen doorhakken. Ik zou het fijn vinden als de dingen soms wat sneller of concreter gaan. 

 

Bob: Kibbelen hebben we nog niet gedaan. Maar dat komt wellicht omdat we nog maar enkele maanden samenwerken en dan ook nog maar één dag per week. Bovendien werken we heel natuurlijk samen.

 

Vera: Bob knutselt graag in zijn schuurtje in de tuin. En hij houdt van mindmaps Bij hem thuis hangen overal vellen met geeltjes en magneetborden. Die schema’s zijn zijn manier om dingen visueel te maken. Dat is voor hem belangrijk omdat hij dyslectisch is. Ik moest erg aan die schema’s wennen, maar ze werken wel. Al begrijp ik ze stiekem niet allemaal.

 

Bob: Vera ordent alle informatie heel nauwkeurig, ook mijn onbegrijpelijke schema’s.  We kenden elkaar al toen Vera alleen nog voor het Expertisecentrum werkte en ik intern begeleider op OBS De Weidevogel was. Maar nu beginnen we elkaar pas echt goed te leren kennen. Feitelijk zitten we nog in onze wittebroodsweken, maar die beloven veel goeds.  

“Feitelijk zitten we nog in onze wittebroodsweken, maar die beloven veel goeds”

 

Bob

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: IKC Overhoeks

Directeur: Minneke Wiewel

Leerkracht, bouwcoördinator en lid MT: Julie van Eibergen Santhagens

 

Minneke: Ik vind het belangrijk dat wij op onze school gemotiveerde professionele leerkrachten hebben rondlopen. Het is belangrijk dat ze goed ingezet kunnen worden om onze zeer diverse leerlingenpopulatie goed te kunnen helpen/bedienen. Dit doen wij echt met zijn allen, met het hele team.

 

Julie: Het mooie aan onze school vind ik de openheid binnen het team. Wij hebben een hecht en enthousiast team, waarin iedereen elke dag met veel focus en plezier werkt. Als het goed is dan zie je dit ook terug in de klas. Het is heel belangrijk dat leerlingen zich gelukkig voelen en geaccepteerd worden zoals ze zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer leerlingen met plezier naar school gaan, ze beter in staat zijn om optimaal op ieders eigen niveau te groeien.

 

Minneke: Twee jaar geleden zijn we naar ons nieuwe gebouw verhuisd. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn allemaal erg blij met hun nieuwe werkplek. Het gebouw is licht, ruimtelijk en straalt rust uit. Het voorbereidingsproces heeft wel 3 jaar geduurd, maar we genieten nu volop van het resultaat. Leuk is dat we nu ook een IKC (Integraal Kindcentrum) zijn geworden. Dit betekent dat school en kinderopvang samen vorm geven aan visie en beleid, zodat er uiteindelijk een doorgaande lijn ontwikkeld is voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is heel leuk om steeds hechter samen te werken met onze collega’s van het kinderdagverblijf van TintelTuin.

 

Julie: Afgelopen zomer zijn wij gestart net een nieuwe manier van schoolontwikkeling, waarin wij kijken hoe het onderwijs nog beter vormgegeven kan worden. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met Tante Lean. Dit betekent dat wij nu met korte heldere doelen werken, wat zorgt voor meer draagvlak en een goede dynamiek binnen het team.

 

Minneke: Ik werk veel met Julie samen. Ze is een snelle denker, positief en altijd inhoudelijk bezig met haar vak. Hierin is ze een grote ondersteuning voor mij, maar ook voor de gehele organisatie, net als de andere MT-leden. Julie is creatief en kan goed out of the box denken en is daardoor ook altijd snel in het bedenken van oplossingen.

 

Julie: Minneke is er erg goed in om iedereen binnen het team in hun eigen kracht te zetten en ze het vertrouwen te geven waar nodig. Een goed voorbeeld is dat zij leerkrachten de ruimte geeft om bijvoorbeeld na een training of opleiding nieuwe waardevolle inzichten voor de school toe te passen in de praktijk. Ze maakt goed gebruik van ieders talenten en kwaliteiten, wat zorgt voor grote onderlinge betrokkenheid.

 

Minneke: Er hangt een goede sfeer op school en ik vind het belangrijk dat ze bij mij kunnen aankloppen wanneer nodig. Mijn deur staat altijd open, ook voor collega’s – zoals Julie – die mij ‘helpen’ wanneer ik een te grote chocoladevoorraad op mijn kamer heb.

Dit is mijn laatste schooljaar als directeur. Ik heb mij voorgenomen om nog meer te genieten van de leerlingen en alle activiteiten die op de werkvloer plaatsvinden. Het wordt nog een druk jaar, ik ben al meegevraagd voor het schoolkamp, het kerstmuziekgala in de RAI en allerlei museumbezoeken die gepland staan. Ik heb er ontzettend veel zin in!

“Dit is mijn laatste schooljaar als directeur. Ik heb mij voorgenomen om nog meer te genieten van de leerlingen en alle activiteiten die op de werkvloer plaatsvinden”

 

Minneke

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: SBO Universum

Interim directeur: Lex Batstra

Interim adjunct-directeur: Harmien Ypma

 

Harmien: We vinden het belangrijk dat onze school na alle lockdowns weer volop in ontwikkeling is en dat iedereen met plezier kan werken zodat we samen het best mogelijke onderwijs voor onze kinderen kunnen bieden. Ook willen we ons meer naar buiten richten, zodat meer mensen weten wat speciaal basisonderwijs (SBO) inhoudt. Ook binnen Innoord mogen we nog wel wat bekender worden. Want onze collega-scholen verwijzen af en toe leerlingen naar ons door en dan is het voor hen goed om te weten waar hun leerlingen precies terechtkomen en wat we wel en niet kunnen. 

 

Lex: We zijn bezig met onze positionering als aanbieder van eerstelijnszorg. We zitten tussen regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO) in, maar veel mensen weten niet wat het verschil is tussen SBO en SO. Officieel leveren wij lichte zorg, net iets meer dan het regulier basisonderwijs kan bieden. Het SO biedt officieel zorg voor zwaardere problematiek. Maar wij bieden eigenlijk meer dan lichte zorg, gaan net wat verder. En we groeien, ondanks het feit dat reguliere basisscholen passend onderwijs bieden. Dit komt volgens ons doordat meer kinderen vastgelopen zijn tijdens de lockdowns, doordat Noord als stadsdeel groeit en doordat er voor leerkrachten in het reguliere basisonderwijs vanwege het lerarentekort minder ondersteuning is om elke leerling de juiste begeleiding te kunnen geven. 

 

Harmien: We hebben geen strakke taakverdeling, doen allebei alles. Al ligt bij mij de focus net iets meer op de dagelijkse dingen en houdt Lex zich meer met leerlingenzorg bezig. Iedere maandagochtend hebben we overleg en verdelen we de werkzaamheden voor de komende week en natuurlijk overleggen we tijdens het werken ook veel met elkaar. 

 

Lex: Ik zit hier tijdelijk en heb in Harmien iemand getroffen die zich als schoolleider volop aan het ontwikkelen is en de school heel goed kent. Ik neem 45 jaar ervaring in het onderwijs mee, maar ken de school lang niet zo goed als Harmien. We vullen elkaar dus heel goed aan. 

 

Harmien: Het voelt heel fijn om alle vrijheid te krijgen om me te ontwikkelen en om een sparringpartner te hebben die nabij is als het misgaat. Het is Lex zijn laatste klus als schoolleider voor zijn pensioen, mijn eerste. We zijn beiden in Friesland opgegroeid en grappen wel eens dat Lex naar de randstad is gekomen om ontwikkelingswerk te doen en ik hier als economische vluchteling ben. 

 

Lex: Volgens de vorige bestuurder van Innoord pasten Harmien en ik goed bij elkaar vanwege onze Friese achtergrond. In theorie leek haar dat prettig voor ons en dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn. Ik hoef in principe niet meer te werken, maar ik vind het nog erg leuk hier. Fijn dat ik hier kan bijdragen aan de schoolontwikkeling en wat zo prettig is, alles waar ik een hekel aan heb doet Harmien. Nee, grapje! 

 

Harmien: Lex kan niet omgaan met Google drive. Hij slaat het liefst alles op zijn eigen computer op omdat hij het anders niet meer terug kan vinden. En hij is vaak met honderd dingen tegelijk bezig vanuit zijn enthousiasme. Hier hebben we overigens beiden last van. Maar Lex is wel veel directer dan ik. Vierkant, noemt hij dat zelf. Kibbelen doen we over het raam. Ik wil dat altijd open hebben, maar Lex heeft het altijd koud.

 

Lex: Ik zie Harmien nog af en toe zoeken naar de juiste vorm of manier om iets aan te pakken. Maar dat is logisch als je net begint in een nieuwe functie. Ze is de helft van mijn leeftijd en moet de kans hebben om de plank mis te slaan. 

 

Harmien: Lex ontbijt niet en kan daar wel eens hangry van worden. Zodra hij zijn dagelijkse flesje chocolademelk leeg heeft, is dat weer opgelost. Lex kan heel lang van stof zijn en dat vond ik in het begin best vervelend, maar later leerde ik hoe belangrijk het is om mensen overal in mee te nemen en dus uit te wijden over bepaalde onderwerpen. Lex staat altijd aan. Ontspannen doet hij alleen tijdens het kajakken en skeeleren en met zijn vrouw in hun huisje in Drenthe. 

 

Lex: Harmien werkt ook met plezier van ‘s morgen vroeg tot ‘s avonds laat. Ze stuurt gerust om tien uur ‘s avonds nog een berichtje. Dat komt allemaal voort uit haar enorme passie voor het onderwijs. Mooi is dat! Er zijn geen verborgen agenda’s, we kunnen alles tegen elkaar uitspreken. 

“Het is Lex zijn laatste klus als schoolleider voor zijn pensioen, mijn eerste”

 

Harmien

 

Ontmoet andere collega's