De Buikslotermeer
 

Leerkracht in opleiding (HvA/UPvA)

De Buikslotermeer, groep 8A, maandag en dinsdag. 

De Buikslotermeer is een middelgrote, openbare school gevestigd in Amsterdam-Noord. Onze school is een multiculturele school met klassikaal & adaptief onderwijs (homogene groepen). In het gebouw is tevens een voorschool, BSO en het Expertise Centrum van Innoord gehuisvest. De school heeft een leerlingenaantal van rond de 250 kinderen, verdeeld over 13 groepen. Het aanbod van onze school is sterk gericht op de taalontwikkeling en actief burgerschap. Tevens staat de leerlijn muziek centraal. Zo hebben de kinderen wekelijks 1 à 2 keer les van een ervaren vakdocent en leren zij naast zingen ook verschillende instrumenten bespelen. Ook biedt de school zowel de praktisch ingestelde als excellerende leerlingen wekelijks extra onderwijs aan in de vorm van een ‘doelab’ en een ‘leerlab’. Onze school heeft een belangrijke plek in de wijk en heeft een belangrijke functie voor zowel jong en oud; zo zijn er wekelijks verschillende naschoolse activiteiten voor de kinderen, is er een gespreksgroep speciaal voor alle vaders van de leerlingen en is er een taalcursus Nederlands te volgen. 

 

Onze visie

Hieronder is onze visie beschreven op identiteit, leren, 21st century skills, sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap, duurzaamheid en ouders. Deze visies zijn de basis voor ons handelen in de dagelijkse praktijk. We leren de kinderen kennen door naar hen te kijken en een band met hen op te bouwen. Het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen staat centraal in de communicatie met ouders. 

 

Identiteit 

De Buikslotermeer is een plek voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, etniciteit of geloofs- overtuiging. We willen kinderen vooral in de praktijk leren respect te hebben voor verschillen. 

 

Ontwikkelen en leren 

Kinderen ontwikkelen doordat ze nieuwsgierig zijn. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om op verschillende manieren kennis te verwerven: door instructie, door te ontdekken, door samen te werken en door hen actief te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden. 

We stimuleren de brede ontwikkeling van de kinderen en leggen daarbij de focus op de taal en hebben we oog voor de muzikale ontwikkeling van kinderen. We houden rekening met de specifieke behoeften van elk kind.

 

21st century skills 

Wij willen de kinderen voorbereiden op hun functioneren in de 21ste eeuw door hen te stimuleren in de ontwikkeling van daarvoor noodzakelijke vaardigheden: creatief denken, problemen oplossen, kritisch denken, samenwerken, communiceren, ict-basis vaardigheden en mediawijsheid.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

We willen dat kinderen goed met anderen om kunnen gaan en om kunnen gaan met hun eigen gevoelens en die van anderen. Wij stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen. Kinderen voelen zich “thuis“ op De Buikslotermeer. 

 

Actief burgerschap 

Kinderen groeien op in een steeds veranderende maatschappij. Wij vinden het van belang om onze kinderen hierop voor te bereiden. Kinderen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen en hun omgeving, maar ook naar anderen en hun omgeving omzien. In de school leren wij kinderen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen kinderen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. 

 

Duurzaamheid 

Op De Buikslotermeer: 

– Leren de kinderen over duurzaamheid, zorg voor onze aarde en onze naaste omgeving. 

– Handelen we zoveel mogelijk vanuit de gedachte van duurzaamheid. Zo vermijden we wegwerp-plastic en scheiden we ons afval. 

– Staat duurzaam leren centraal: de kinderen leren voor het leven, niet slechts voor de toets. 

 

Ouders 

Wij zien de ouders als onze partners en willen hen actief betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Wij willen samen met de ouders optimale omstandigheden scheppen voor de ontwikkeling en het leren van het kind, thuis en op school.

Wie zoeken wij?

Een LiO-student met hart voor het beroep van leerkracht, voor kansengelijkheid en voor onze kinderen. Iemand met een leerbare instelling en een open houding. Iemand die past binnen ons gezellige team. Wij zoeken een LiO-student voor groep 8A (maandag en dinsdag). De groep bestaat uit zo’n 19 leerlingen. Groep 8A is een enthousiaste, energieke en leergierige groep. We zijn op zoek naar iemand die oog heeft voor de onderwijsbehoeften van leerlingen, een veilige sfeer creëert in de groep, het EDI-lesmodel kent of wilt leren kennen en een warme relatie opbouwt met de kinderen. Zie je dit zitten en ben je een flexibele teamspeler? Dan ben je van harte welkom! Besef ook dat je alle ruimte krijgt om ‘fouten’ te mogen maken. Naast je staat een ervaren en solide mentor/duo-collega die jou graag de fijne kneepjes van het vak bijbrengt.

 

Begeleiding vanuit de school

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven. 

 

Je staat 2 dagen per week voor de groep. Dit zal de maandag & dinsdag in groep 8 zijn. Je begeleiding komt er als volgt uit te zien: 

Je mentor is tevens je duo-collega. Zij werkt vier dagen in de week. Met haar zal je dus dagelijks te maken hebben. Met haar evalueer je dagelijks je lessen en de gang van zaken. 

De stagecoördinator van onze school is degene met wie je maandelijks contact hebt. Hij is er voor alle stagiaires die op onze school werkzaam zijn. 

Je collega’s van de bouw. Bij hen kun je altijd terecht voor vragen of advies. Ook zal er regelmatig collegiale consultatie plaatsvinden tussen jou en deze collega’s. Zo krijg je mooi de kans om te zien hoe je collega’s lesgeven. Zo leren wij met en van elkaar. 

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst). 50% van het salaris van een leerkracht.

 

Bestuur: Innoord 

School: De Buikslotermeer 

Adres: Breedveld 7 

Telefoon: 020 – 6371265 

Contactpersoon: Youri Looijen (stagecoördinator)

Direct contact?
Victoria de Geest 06 2161 7363

Anderen bekeken ook