De serie Klassen

Klassen is een documentaireserie van omroep HUMAN over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. Sarah Sylbing en Ester Gould volgen achtstegroepers vlak voor het eindadvies voor de middelbare school. Sommige kinderen worstelen met hun thuissituatie, anderen gaan gebukt onder prestatiedrang. Gelukkig zijn er de zeer betrokken leraren, de mentor, de bestuurder en de wethouder. Maar is dat genoeg? Voor de documentaire zijn onder andere enkele van onze leerlingen, leerkrachten, directeuren en onze bestuurder gevolgd. Op deze pagina besteden we hier aandacht aan.

‘Door mee te doen aan de documentaire kunnen we aandacht vragen voor de ongelijke kansen die leerlingen nog steeds krijgen. We zijn bij Innoord al aardig op weg om hier aandacht voor te vragen, maar we zijn er nog lang niet’

Mirjam Leinders, bestuurder Innoord

© Jean Counet - fotografie klassen
 

Waarom doen we mee?

‘We hebben het verzoek om mee te doen aan de documentaire anderhalf jaar geleden gekregen. Natuurlijk heb ik er wel over na moeten denken, want je laat vooral leerlingen op een kwetsbare manier zien. Maar het onderwerp van de documentaire (kansengelijkheid) is het hoofdthema van de koersnotitie van Innoord, dus het is ook logisch dat de vraag bij ons terecht kwam. Bij Innoord hechten we veel belang aan kansengelijkheid omdat onze 16 scholen enorm van elkaar verschillen. We realiseren ons dus heel goed dat kansengelijkheid niet vanzelfsprekend is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich ook bewust worden van deze diversiteit; welke kinderen heb ik voor mijn neus en welk onderwijs hebben ze nodig?’

 

‘Door mee te doen aan de documentaire kunnen we aandacht vragen voor de ongelijke kansen die leerlingen nog steeds krijgen. We zijn bij Innoord al aardig op weg om hier aandacht voor te vragen, maar we zijn er nog lang niet. Wel is het een mooie kans om te laten zien wat we al doen en hoe kansenongelijkheid eruit ziet. We doen dit vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Innoord en omdat we verwachten dat de serie onze worsteling duidelijk maakt, het gesprek op gang brengt en het probleem op de agenda krijgt. Wij zijn ondersteunend, het is onze taak om al onze leerlingen zo kansrijk mogelijk uit te laten stromen.’

 

Mirjam Leinders, bestuurder Innoord

Hoe gaat het nu met de hoofdpersonen?

 

© Jean Counet – fotografie klassen

 

 

Afleveringen

 

Waar je wieg staat

20 november 2020

‘Hoewel een gezin heel warm kan zijn, kan de ondersteuning met betrekking tot school soms te wensen overlaten. En dat wordt hier haarscherp neergezet.’

Mirjam Leinders, bestuurder Innoord

 
 

Verwachtingen

7 december 2020

‘Leerkrachten die zich bewust zijn van het effect van het hebben van verwachtingen zijn gericht op gelijke kansen voor alle leerlingen.’

Mirjam Leinders, bestuurder Innoord

 
 

Easy money

14 December 2020

‘Een goed schoolklimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Daarom doet De Vier Windstreken actief aan positive behaviour support.’

Mirjam Leinders, bestuurder Innoord

 
 

Het begint Thuis

21 december 2020

‘In deze aflevering van Klassen werd duidelijk hoe belangrijk het is om de driehoek – ouder, gezin en buurt – met elkaar te blijven verbinden.’

Mirjam Leinders, bestuurder Innoord

 

 
 

Het Advies dat bij je past

28 December 2020

‘Een advies geven op elfjarige leeftijd is veel te vroeg. Laten we leerlingen meer tijd en ruimte geven om zich te ontwikkelen en te groeien.’

Mirjam Leinders, bestuurder Innoord

 
 

De scholensluiting als vergrootglas

4 januari 2021

‘Deze aflevering brengt de effecten van de eerste schoolsluiting haarscherp in beeld. Een duidelijker en zorgelijker beeld van kansenongelijkheid is er niet!’

Mirjam Leinders, bestuurder Innoord

 
 

Afscheid nemen bestaat niet

11 januari 2021

‘We zijn ons meer dan ooit bewust dat kansengelijkheid geen vanzelfsprekendheid is. Maar gelukkig nu velen met ons. Movin’ up!’

Mirjam Leinders, bestuurder Innoord

 

FAQ - Hoe Innoord kansengelijkheid nastreeft.

Hoe weten jullie hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen?

Vooraf hebben wij vastgesteld waar de ambities van onze scholen liggen en wat de ambities zijn van het bestuur. Deze komen samen in het jaarplan van de school. Het jaarplan is een afgeleide van het schoolplan en de Koers van de stichting. Tijdens de schoolbezoeken werken wij met een vast agenda. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn de resultaten van het onderwijs, het jaarplan, mogelijke interventies naar aanleiding van de opbrengsten, de cyclus kwaliteitszorg (hoe draag je zorg voor opvolging, implementatie en borging van je plannen?) Ook ons expertisecentrum gaat jaarlijks op schoolbezoek en bekijkt of de basisondersteuning en extra ondersteuning op orde is. Tevens legt ook P&O schoolbezoeken af om met de directie het team en de ontwikkeling van het team te bespreken.

Hoe vaak bezoeken jullie de scholen?

Twee maal per jaar de bestuurder en beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit,1x per jaar het beleidsmedewerker passend onderwijs/directeur Expertisecentrum en bovenschools/intern begeleider, 1x per jaar door P&O

Met wie spreken jullie tijdens zo’n bezoek?

De directeur heeft de regie over het gesprek. Hij/zij bepaalt wie bij het gesprek aanwezig is. Meestal is dat de intern begeleider soms aangevuld met het management team. Tevens proberen wij tijdens de schoolbezoeken ook op rouleerbasis met leerkrachten, leerlingen en ouders te spreken. Daarnaast hoort een klassenbezoek ook tot de mogelijkheden. Op deze wijze krijgen wij een compleet beeld van de school.

Welke vragen stellen jullie dan?

We stellen vragen op basis van de aangeleverde informatie en ten aanzien van de resultaten van onderwijs. Tevens vragen we door welke interventies een school inzet om de benoemde ambities te behalen. We denken daar ook in mee en kunnen, indien gevraagd, ook ondersteuning voor (laten) bieden.

Wat doen jullie met de uitkomst van die gesprekken?

Naar aanleiding van de gesprekken volgen er regelmatig acties die opgevolgd moeten worden. Deze kunnen bij de school liggen of bij een medewerker van het stafbureau. De schoolbezoeken geven een mooi inkijkje in waar de school staat en waar ontwikkeling plaats vindt. Deze bevindingen nemen wij weer mee om breder in de organisatie te delen. Wij stimuleren tijdens de schoolbezoeken, als dat kan, zeker ook kennis deling. De scholen houden ten alle tijde de regie. Mocht het zo zijn dat de wij tekortkomingen vaststellen vanuit de documenten of het schoolbezoek dan worden daar direct concrete vervolgafspraken over gemaakt. Zoals een plan van aanpak bijvoorbeeld.

Wat doen jullie om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden?

Wij hebben verschillende netwerken waarin we werken aan de kwaliteit van de scholen. Er worden bovenschools studiedagen georganiseerd voor alle lagen van de organisatie via onze huisacademie De Voorsprong, leidraad is dan de koersnotitie van Innoord en thema’s die op al onze scholen van toepassing zijn. Scholen hebben ook hun eigen scholingsagenda om hun kwaliteit op orde te houden en zich verder  te ontwikkelen.

Wat doen jullie als de kwaliteit van het onderwijs op een bepaalde school niet voldoende is?

Als de kwaliteit van een school niet voldoende is dan gaan wij in gesprek met de school en overleggen we wat de school nodig heeft om de kwaliteit weer op orde te krijgen. Wij bieden daar hulp en ondersteuning bij. Ook monitoren we de school en bespreken we in het werkoverleg met de bestuurder de voortgang van de interventies en of dit afdoende is. De schoolbezoeken en/ of het contact met de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit wordt geïntensiveerd.

Hoe kan de kwaliteit van het onderwijs verbeterd worden?

Uit ervaring blijkt dat kwaliteitsverbetering een integrale aanpak is. Dit betekent dat er bij een dergelijke aanpak wordt gekeken naar het aanbod , directievoering, leerkrachtvaardigheden, ondersteuning aan kinderen, onderwijstijd, etc. Vervolgens worden er keuzes gemaakt aan welke knoppen we het eerste moeten draaien zodat we ook andere onderwerpen kunnen beïnvloeden.

Met welke instrumenten wordt de kwaliteit van het onderwijs gemeten?

Al onze scholen werken met een leerlingvolgsysteem en analyseren twee keer per jaar de niet methodegebonden toetsen, deze zijn onderwerp van gesprek tijdens de schoolbezoeken. Drie kwart van onze scholen werkt met CITO een aantal scholen werkt met de IEP.

https://wij-leren.nl/toetsen-in-de-basisschool.php 

 

Daarnaast worden er kijkwijzers ingezet ten behoeve van klassenconsultaties. Deze kijkwijzers kunnen gericht zijn op een onderwerp of de integrale aanpak van een leerkracht. Vanzelfsprekend hoort hierbij ook de gesprekkencyclus bij. Tevens is het van belang dat de medewerkers, leerlingen en ouders op de scholen zich gezien, veilig en gewaardeerd voelen. Hiervoor zetten wij medewerkersonderzoeken, ouder onderzoeken en de sociale veiligheidsonderzoeken in.

Waar let de inspectie op?

Kwaliteitszorg en financieel beheer.

  • Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?
  • Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?
  • Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en die van zijn scholen?
  • Voldoet het financieel beheer aan de wettelijke vereisten?
Hoe vaak komt de inspectie op de scholen?
Wat bespreken jullie met de inspectie? En hoe vaak?
Waar zijn de resultaten per school te vinden?
 

Als je meer wil weten over de documentaire Klassen van omroep HUMAN en kansengelijkheid in Nederland, bezoek dan

 

www.human.nl/klassen